ข้อตกลงการใช้งาน

เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่าน โปรดศึกษารายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการข้างล่างนี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเอง Single Sign On เป็นบริการระบบสมาชิก ที่จัดทำโดย บริษัท หรรษา ดอทคอม จำกัด ("บริษัทฯ")


    เพื่อให้แก่ผู้สมัครสมาชิก Hunsa สามารถใช้บริการต่างๆ ที่ทางบริษัทจะจัดขึ้น คือ  บริการ Web Board, เกมชิงรางวัล, และ ระบบออนไลน์ ซึ่งสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ติดต่อ เข้าระบบอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ และค่าบริการ Access เอง และเพื่อให้การใช้บริการต่างๆเกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้บริการ บริษัท หรรษา ดอทคอม จำกัด ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมา


    หากท่านสมาชิกท่านใด ยอมรับในข้อตกลงดังกล่าว โปรดกดปุ่ม "ตกลง" ในด้านล่างของเงื่อนไข การใช้บริการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่าน และศึกษาโดยละเอียด เพื่อปกป้อง และรักษาสิทธิประโยชน์ ในการใช้บริการ ของท่านเอง และของส่วนรวม


เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "postmaster", "admin", "member(s)", "fanclub / club", "customer / customerservice" หรือ คำอื่นๆ รวมถึงคำอื่นๆที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username
 2. ชื่อติดต่อบริการ (Username) ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษและหรือตัวเลขเท่านั้น
 3. การลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกหรรษา ผู้ลงทะเบียนจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียน โดยเฉพาะข้อมูลที่บังคับหรือจำเป็นต้องกรอก ให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง
 4. ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทฯ จะถือเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ต่อผู้อื่นหรือบุคคลใด ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกเผยแพร่ ในแง่ของสถิติ หรือภาพรวม เพื่อผลทางการตลาดเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผย ในกรณีที่ " เป็นคำร้องขอจากศาล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย " เพื่อปกป้องการคุกคามต่อสมาชิกท่านอื่น " เพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ " เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อรักษาความ เป็นส่วนตัวของท่านเอง บริษัทฯขอแนะนำว่า ท่านควรรักษาชื่อที่ใช้ติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่แสดงให้ผู้อื่นรับรู้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกหรรษา สามารถใช้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์ อาทิ เช่น บริการ Web Board, เกมชิงรางวัล รวมถึงบริการออนไลน์อื่นๆ
 6. หากทางบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการของ Hunsa ท่านใด ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง ที่ได้กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการท่านนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกหรรษาเต็มจำนวน
 7. หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลงในการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สำหรับสมาชิกหรรษาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น การประมูลสินค้า หรือ การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 9. การจำกัดความรับผิด ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ บริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการของสมาชิกหรรษาที่แสดงบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 10. เว็บไซต์ Hunsa.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมหรือบริการในเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 11. เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการ ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟแวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่าง ๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ผ่านส่วนใดหรือบริการใด ๆ ของเว็บไซต์ Hunsa.com ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีสิทธินำไปใช้เพื่อการค้า และ/หรือ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ ก่อน
 12. บริษัทฯ พันธมิตร และผู้สนับสนุน โฆษณาขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการนำเสนอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แก่ท่าน เช่น ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟแวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่าง ๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนโฆษณาหรือข้อมูล สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า,หรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาและกฏหมายอื่น ๆ ที่พ่วงท้ายมากับบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์เหล่านั้น ห้ามสมาชิกนำไปเผยแพร่ หากต้องการนำไปใช้ ท่านต้องได้รับการอนุญาตก่อน ห้ามนำไปทำ การทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

ดึงข้อมูลจาก Register Hunsa ซึ่งได้ทำการแก้ไขแล้วให้เหมาะสมกับการใช้งาน