แนวข้อสอบช่างเทคนิค4(ฝ่ายอานัติสัญญาณและโทรคมนาคม)