กสอ. เร่งยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ภาคเหนือ โชว์ศักยภาพ เศรษฐกิจยุค 4.0

แชร์หน้านี้

 1. Nipapun

  Nipapun Nipapun Web Hunsa

  เข้าร่วม:
  29 ตุลาคม 2015
  ข้อความ:
  1,842
  ถูกใจ:
  6
  aud1.jpg

  กสอ. เร่งยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) ภาคเหนือ
  โชว์ศักยภาพการบริการแบบครบวงจร ขานรับเศรษฐกิจยุค 4.0

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม วางยุทธศาสตร์ผลักดันศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) เป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร เร่งยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป เดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือรองรับดีมานด์ในพื้นที่ พร้อมผลักดันศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกฯ จังหวัดลำปาง ส่งเสริมสินค้านวัตกรรม ผสานเทคโนโลยีการผลิต และความคิดสร้างสรรค์ ตอกย้ำการเป็นผู้นำเซรามิกในภูมิภาค เดินหน้าตั้ง “Mini ITC” รุกเชื่อมโยงการทำงานของศูนย์ ITC เข้าสู่อุตสาหกรรมจังหวัด หวังเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในพื้นที่ ก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลก


  ผอ.วัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center: ITC) ส่วนกลาง (กล้วยน้ำไท) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 มีการกระจายไปยังศูนย์ส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 11 ภาค และรวมถึงศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกฯ ที่ จ.ลำปาง รวม เป็น 12 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีการนิคมอุตสาหกรรมอีก 10 แห่ง ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์ ITC มีการกระจายไปถึงในระดับจังหวัด เรียกว่า “Mini ITC” เชื่อมโยงการทำงานกับสำนักอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นผู้ให้บริการในลักษณะแบบ Front Desk ติดต่อหาลูกค้า ก่อนจส่งต่องานที่ต้องใช้ทักษะ องค์ประกอบทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สูงขึ้น มาที่ศูนย์ ITC ภูมิภาค เพื่อมีการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ในอนาคต

  “เป้าหมายของ ITC ก็คือ การยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การ Transform SMEs ในภาคการค้า การบริการและการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับตัวเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลกได้ โดยเป้าหมายในการยกระดับมีอยู่ 3 ด้าน คือ เรื่องของการ Transform Product (ผลิตภัณฑ์), Process (กระบวนการทำงาน) และ People (ผู้ประกอบการและบุคลากรในการทำงาน) โดยตั้งเป้าอยากให้เกิดการ Transform ทั้ง 3 ด้าน บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี นอกจากนี้ ในภาคส่วนต่างๆ กำลังช่วยกันสร้าง platform เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้ถึงสถานภาพความเป็น 4.0 ในกิจการตนเอง ซึ่งจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างให้มีการทดลองใช้ผ่านทางเว็บไซต์ และจะพัฒนาต่อไปเป็น Application ในอนาคตด้วย”

  นายสุรพล ปลื้มใจ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) ส่วนกลาง เร่งผลักดันและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีการต่อยอดนวัตกรรม เทคโนโลยี จนนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น และเตรียมความพร้อมไปสู่โลกแห่งธุรกิจยุคใหม่ ขานรับนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน นับจากการเปิดตัวของศูนย์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและมีผู้ประกอบการและผู้สนใจมาใช้บริการ ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานแล้วกว่า 1,000 ราย และได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ SME ไปแล้วกว่า 51 ชิ้นงาน
  “สำหรับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ นอกจากจะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ในพื้นที่ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ ITC ส่วนกลางให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ต่อจากนี้ จะเร่งพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือกับ Big Brothers ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย และในอนาคตจะมีการเพิ่มเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในการ เข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้”

  นายทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จังหวดลำปาง เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดันให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกในหลายมิติ ส่งผลให้ปัจจุบัน ศูนย์ ITC กลุ่มพัฒนาเซรามิกฯ สามารถรองรับการทำงานและให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ผู้ผลิต นวัตกรรม และงานวิจัย เข้าไว้ด้วยกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถก้าวทันตามความเปลี่ยนแปลง มีการยกระดับและพัฒนาธุรกิจการค้าไปสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการประสานพลังกันขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมเซรามิกในพื้นที่


  “สินค้าเซรามิกของจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง โดดเด่นด้วยรูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑ์ที่ยังอิงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี ประกอบการผู้ประกอบการในพื้นที่มีความแข็งแกร่งและมีประสบการณ์ในการผลิตเพื่อจำหน่ายมาอย่างยาวนาน สินค้าเซรามิกของจังหวัดลำปางจึงเป็นสินค้าที่ยังคงมีผู้บริโภคให้ความสนใจอยู่มาก โดยยุทธศาสตร์ต่อจากนี้ ศูนย์ ITC กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จ.ลำปาง จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้านวัตกรรม เพิ่มความรู้ความสามารถให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีการผสมผสานนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการเซรามิก และเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำเซรามิกในภูมิภาค

  นอกจากนี้ ทางศูนย์ ITC กลุ่มพัฒนาเซรามิกและวัสดุอุตสาหกรรม จ.ลำปาง ยังมีเป้าหมายในการขยายขอบข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกไปทั่วประเทศอีกด้วย”

  aud2.jpg aud3.jpg aud4.jpg aud5.jpg