การประกาศผล "วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์" เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับ 1 ประจำปี 2561

แชร์หน้านี้

 1. Nipapun

  Nipapun Nipapun Web Hunsa

  เข้าร่วม:
  29 ตุลาคม 2015
  ข้อความ:
  1,903
  ถูกใจ:
  11
  b1.jpg

  การประกาศผล "วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์" เป็นโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศอันดับ 1 ประจำปี 2561
  จากการประกวด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์”


  นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
  ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
  ประธานในพิธีและมอบรางวัลโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมระดับประเทศ จากการประกวด
  GBS Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ ในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูปี 3 ประจ าปี 2561 ที่จัดขึ้นเพื่อ
  ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยการคัดเลือกโฮมสเตย์ที่ประสบความสำเร็จ และประกาศยกย่องให้
  เป็นโฮมสเตย์ระดับประเทศ ซึ่งมีโฮมสเตย์จากทั่วประเทศกว่า 200 แห่งเข้าร่วมประกวด ณ เอเชียทีค เดอะ ริ
  เวอร์ฟร้อนท์

  นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้
  จัดโครงการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู ตั้งแต่ปี2559 เปิดโอกาสให้ชุมชนต่างๆ ที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์
  เงื่อนไขในแต่ละปีได้เข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในรูปแบบการประกวด "GSB Smart
  Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์" โดยเป็นการคัดเลือกจากโฮมสเตย์ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการ
  ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งธนาคารออมสินเล็งเห็นว่าในปี 2561 ชุมชนไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเชิง
  วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมชุมชน ธรรมชาติ และอาหาร รวมถึงความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ตลอดจน
  จิตวิญญาณในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จนสามารถพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวและจัดตั้งเป็นโฮม
  สเตย์ชุมชน นำมาซึ่งรายได้ เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ชนะการ
  ประกวดจะได้รับยกย่องเป็นโฮมสเตย์ต้นแบบยอดเยี่ยมและดีเด่นระดับประเทศ โดยมีเงินรางวัลสนับสนุนมูลค่า
  รวม 3,200,000 บาท

  ทั้งนี้ หลังการเปิดรับสมัครเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 มีโฮมสเตย์สนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการ
  กว่า 200 แห่ง ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจนผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ที่ได้เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพ
  ในงานสัมมนา "ก้าวแห่งการพัฒนา สู่ Smart Homestay" ไปด้วยกันทำให้สามารถเขียนแผนพัฒนาชุมชนด้าน
  การท่องเที่ยวในแนวทางสมาร์ทและมีสไตล์ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการ จนผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ โดย
  คณะกรรมการได้มอบหมายให้ทีมชุมชนลงพื้นที่ 20 โฮมสเตย์เพื่อสำรวจแนวทางพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการที่
  เข้มข้นขึ้น ด้วยการนำเสนอศักยภาพของชุมชนต่อหน้าคณะกรรมการอีกครั้ง จนกระทั่งสามารถคัดเลือก 10 โฮม
  สเตย์สุดท้ายเข้าสู่รอบตัดสินโฮมสเตย์ยอดเยี่ยมและดีเด่น

  สำหรับช่วงระยะเวลาที่พิจารณาชุมชนทั้ง 10 แห่ง หรือ 10 โฮมสเตย์นั้น กรรมการตัดสิน
  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ได้ลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 10 แห่ง ในกิจกรรม "ธนาคารออมสินสานสัมพันธ์"
  เพื่อร่วมสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ร่วมวางแนวทางในการพัฒนาโฮมสเตย์และ
  การท่องเที่ยวชุมชนในอนาคตต่อไป ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

  โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 1
  วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์ จังหวัดปราจีนบุรี
  รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 500,000 บาท

  โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 2
  กลุ่มโฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
  รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 300,000 บาท


  โฮมสเตย์ยอดเยี่ยมอันดับ 3
  บ้านแหลมโฮมสเตย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุน 200,000 บาท

  โฮมสเตย์ดีเด่น 7 โฮมสเตย์
  รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนสนับสนุนโฮมสเตย์ละ 100,000 บาท ได้แก่

  - สหัสขันธ์ไดโนโรดโฮมสเตย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  - ม่อนม้งโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่
  - ยายยอดโฮมสเตย์ จังหวัดนครพนม
  - เกาะยาวน้อยโฮมสเตย์ จังหวัดพังงา
  - โฮมสเตย์เสลียงแห้ง 3 จังหวัดเพชรบูรณ์
  - แหลมนาวโฮมสเตย์ จังหวัดระนอง
  - ชุมชนกุดหมากไฟโฮมสเตย์ จังหวัดอุดรธาน

  อย่างไรก็ตาม สำหรับโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 100 โฮมสเตย์ ยังได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ
  10,000 บาท และโฮมสเตย์ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 20 โฮมสเตย์ ได้รับทุนสนับสนุน โฮมสเตย์ละ 50,000 บาท และทุก
  โฮมสเตย์จะได้รับการต่อยอดในการพัฒนาจากธนาคารออมสินอีกต่อไปด้วย


  b2.jpg
  b3.jpg
  b4.jpg
  b5.jpg
  b6.jpg