งบการเงิน ตัวฟ้องศักยภาพกิจการ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  11 กุมภาพันธ์ 2021
เยี่ยมชม :  2,033    ถูกใจ :  0
30.jpeg

งบแสดงฐานะการเงิน

แสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วัดใดวันหนึ่ง

1. ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน

2. ภาระผูกพันในการชำระหนี้

3. จำนวนทุนของกิจการที่ได้มาจากเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกรายการทางบัญชีที่สำคัญ

1. นโยบายของกิจการ

2. เหตุการณที่ผิดปกติ

3. สาระสำคัญที่ไม่ได้แสดงในงบ

งบกำไรขาดดุลเบ็ดเสร็จ

แสดงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาหนึ่ง

1. กำไรขาดทุนของกิจการ

2. ต้นทุนของกิจการ

3. แน้วโน้มการเติบโตของกิจการ

งบกระแสเงินสด

แสดงเงินสดที่ธุรกิจได้รับเข้ามาและเงินสดที่ธุรกิจได้จ่ายออกไป

1. คุณภาพการบริหารงาน

2. ความมั่นคงของกิจการ

3. ขีดความสามารถทางการเงิน

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1

แชร์

#2