ถาม – ตอบ ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  31 สิงหาคม 2019
เยี่ยมชม :  5,156    ถูกใจ :  0
ถาม – ตอบ ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง

Cr :

https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/643

1.แผนแม่บทพัฒนาทางหลวงอยู่ในช่วงปี พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ. 2550-2559

2.การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
ตอบ เพื่อที่จะใช้เป็นแผนหลักในการชี้นำแนวทางการพัฒนาโครงการทางหลวงประเภทต่าง ๆ ให้ดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงที่ได้กำหนด โดยทำการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น จัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์และคาดการณ์งบประมาณการพัฒนาทางหลวงที่จะได้รับในแต่ละปี แล้วนำมาจัดทำเป็นแผนงานโครงการทางหลวง

3.แผนงานโครงการทางหลวง มีระยะเวลากี่ปี
ตอบ 10 ปี

4.โครงการของทางหลวง ได้แก่
ตอบ 1. ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2. โครงการขยายเป็น 4 ช่องจราจรระยะที่ 2 3. เพิ่มช่องจราจร 4. ทางเลี่ยงเมือง 5. ทางแนวใหม่ 6. ทางแยกต่างระดับ/สะพานลอย 7. สะพานข้ามทางรถไฟ 8. บูรณะทางลาดยางเดิม 9. ก่อสร้างเป็นทางลาดยาง

5.โครงการสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ ของทางหลวงมีกี่แห่ง
ตอบ 23 แห่ง

6.โครงการสร้างทางแยกต่างระดับ/สะพานลอย ของทางหลวงมีกี่แห่ง
ตอบ 129 แห่ง

7.โครงการสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ของทางหลวง มีระยะทางกี่กิโลเมตร
ตอบ 730 กิโลเมตร

8.ทิศทางของนโยบายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ได้แก่
ตอบ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4) ความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 5) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงระบบขนส่ง 7) ความปลอดภัย 8) พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร

9.ทิศทางของนโยบายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงในด้านเศรษฐกิจ มีอะไรบ้าง
ตอบ – นโยบายของรัฐส่งเสริมและรักษาวินัยการคลัง ปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างงบประมาณให้เหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและให้เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการร่วมลงทุน และดำเนินการในกิจการของรัฐ

– ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้ง ในและนอกประเทศ พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้ง หลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มสูงและส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการเงิน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย

– ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการตลาด ภายใต้กรอบความร่วมมือ และข้อตกลงการค้าเสรีในระบบพหุภาคีและทวิภาคี

– เร่งรัดจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยให้ความสำคัญต่อจังหวัดชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้า การตลาด การลงทุน การจ้างงาน และการใช้วัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน

10.ทิศทางของนโยบายของแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงในด้านเทคโนโลยี มีอะไรบ้าง
ตอบ – พัฒนาโครงสร้างพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

– ส่งเสริมการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการขนส่งและการจราจร รวมถึงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและบุคลากรด้านการขนส่ง (HR/R&D) เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งและการจราจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารและบริการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– จัดให้มีระบบการป้ องกัน รวมทัง้ การเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พัฒนากลไกและระบบเครือข่ายข้อมูลภัยพิบัติธรรมชาติและมนุษย์
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1