"ปั๊ม AF5" ฟ้อง "ดร.ไฮโซสาว" คดีเช็คเด้ง สูญร่วม 6 ล.

แชร์หน้านี้

 1. Nipapun

  Nipapun Nipapun Web Hunsa

  เข้าร่วม:
  29 ตุลาคม 2015
  ข้อความ:
  1,903
  ถูกใจ:
  11
  p1.jpg

  "ปั๊ม AF5" ฟ้อง "ดร.ไฮโซสาว" คดีเช็คเด้ง สูญร่วม 6 ล.
  ศาลรับฟ้อง นัดไต่สวนมูลฟ้อง 16 ต.ค. นี้


  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ศาลแขวงนนทบุรี นายพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ ทนายความ ได้นำนายคเณศณัฎฐ์ สุขศิริภูวดล เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องคดีความอาญา ในคดีหมายเลขดำที่ 4000/๒๕๖๑ ต่อนางสาวสายชล ชาญณรงค์ จำเลย ในข้อหาหรือฐานความผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.๒๕๓๔ โดยโจทก์และจำเลยเป็นผู้รู้จักคุ้นเคยกัน และต่อมาจำเลยได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายอันมีโทษทางอาญาหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน

  จำเลยได้บังอาจออกเช็กของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๙๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๒,๘๘๓,๖๐๐ บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ครั้นเช็คดังกล่าวข้างต้นถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามเช็ค โจทก์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าว ที่จำเลยได้นำมาชำระหนี้โจทก์ เข้าบัญชีของโจทก์ที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีของธนาคารเพื่อเก็บเงินจากธนาคารผู้จ่ายเช็ค

  แต่ปรากฏว่า เช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๙๕ ธนาคารปฏิเสธการจ่าย เมื่อวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลากลางวัน โดยให้เหตุผลว่า “มีคำสั่งระงับการจ่าย” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็ค และใบคืนเช็ค เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ และ ๒
  เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจออกเช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๘๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ครั้นเช็คดังกล่าวข้างต้นถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามเช็ค โจทก์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าว ที่จำเลยได้นำมาชำระหนี้โจทก์ เข้าบัญชีของโจทก์ที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีของธนาคารเพื่อเก็บเงินจากธนาคารผู้จ่ายเช็ค แต่ปรากฏว่า เช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๘๙ ธนาคารปฏิเสธการจ่าย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลากลางวัน โดยให้เหตุผลว่า “มีคำสั่งระงับการจ่าย” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็ค และใบคืนเช็ค เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๓ และ ๔
  เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจออกเช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๙๐ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ครั้นเช็คดังกล่าวข้างต้นถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามเช็ค โจทก์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าว ที่จำเลยได้นำมาชำระหนี้โจทก์ เข้าบัญชีของโจทก์ที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีของธนาคารเพื่อเก็บเงินจากธนาคารผู้จ่ายเช็ค แต่ปรากฏว่า เช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๐๙๐ ธนาคารปฏิเสธการจ่าย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลากลางวัน โดยให้เหตุผลว่า “มีคำสั่งระงับการจ่าย” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็ค และใบคืนเช็ค เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕ และ ๖
  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยได้บังอาจออกเช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๑๐๘ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย ครั้นเช็คดังกล่าวข้างต้นถึงกำหนดระยะเวลาชำระเงินตามเช็ค โจทก์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าว ที่จำเลยได้นำมาชำระหนี้โจทก์ เข้าบัญชีของโจทก์ที่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงินตามวิธีของธนาคารเพื่อเก็บเงินจากธนาคารผู้จ่ายเช็ค แต่ปรากฏว่า เช็คของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่ ๑๐๐๔๓๑๐๘ ธนาคารปฏิเสธการจ่าย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลากลางวัน โดยให้เหตุผลว่า “มีคำสั่งระงับการจ่าย” รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเช็ค และใบคืนเช็ค เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๗ และ ๘
  รวมเช็คทั้ง ๔ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๐๓,๖๐๐ (ห้าล้านเก้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
  อนึ่งการจ่ายเช็คของจำเลยตาม ข้อ (๑), (๒), (๓), (๔) มีเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้น หรือในขณะที่ออกเช็คนั้นไม่มีเงินอยู่ในบัญชรอันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คได้ในขณะที่ออกเช็คนั้น หรือถอนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนออกจากบัญชี อันจะพึงให้ใช้เงินตามเช็คจนจำนวนเหลือไม่เพียงพอที่จะใช้เงินตามเช็คนั้นได้ หรือห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินนั้นโดยเจตนาสุจริต
  เหตุตาม ข้อ (๑), (๒), (๓), (๔) เกิดที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ถนนงามวงศ์วาน อำเภเมือง จังหวัดนนทบุรี
  อนึ่งก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพราะประสงค์ที่จะดำเนินคดีด้วยตนเอง
  การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมาย และบทมาตราดังนี้ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4, ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91
  โดยศาลได้ออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
  นายคเณศณัฎฐ์ สุขศิริภูวดล หรือ “ปั๊ม AF5” ที่หันมาเอาดีทางด้านธุรกิจเซรามิกแนวโมเดิร์น ที่ชื่อว่า “Mr.Clay Ceramics” กล่าวว่า เหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยทาง ดร.คนนี้ ได้เข้ามามีทีท่าว่าสนใจจะขอซื้อที่ดินที่ผมดูแลอยู่ ซึ่งอยู่ย่านจรัลสนิทวงศ์ 96/1 มีพื้นที่ประมาณ 4-5 ไร่ ตั้งราคาเอาไว้ที่ 513 ล้านบาท ดร.คนนี้ อ้างว่าจะซื้อเลย โดยไม่ต่อราคาสักคำ บอกว่าจะเอาไปทำโปรเจ๊กส์ส่วนตัว หลังจากนั้นก็ได้มีการนัดพูดคุยกัน เพื่อทำเรื่องซื้อขายที่ดิน แต่ก็ถูกดึงเวลา โดยอ้างว่า เงินขาดสภาพความคล่อง เพราะต้องทำการแลกเปลี่ยนเงินเป็นตราสารหนี้ของต่างประเทศ ซึ่งการแปลงเงินระหว่างประเทศจะต้องมีค่าใช้จ่าย จึงได้ขอยืมเงินผมไปบางส่วน โดยมีการทำเอกสารหลักฐานไว้ทั้งหมด รวมถึงเอกสารการกู้ยืม ซึ่งก็มีผู้ใหญ่ดูแลให้อยู่ตลอด
  ต่อมา ดร.คนนี้ ก็ได้ส่งสำเนาตราสารหนี้ของธนาคารแห่งหนึ่งมาให้ดู เหมือนเป็นการสร้างมั่นใจเพิ่มขึ้น แล้วทำการขอยืมเงินทีละเล็กทีละน้อย จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็หาเคลียร์คืนไม่ได้ จนตอนหลังจึงได้ออกเป็นเช็คค้ำประกันให้ผม พร้อมกับทำสัญญาเงินกู้เอาไว้
  แต่ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงตอนนี้ เดือนสิงหาคม ผมยังไม่เคยรับเงินคืนแม้แต่บาทเดียว พอเวลาทวงเงินไป ก็มีการมาข่มขู่ โทรไปบอกแม่ผมว่า ถ้าไปฟ้อง เขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ แถมเงินก็จะได้คืนช้าเข้าไปอีก ซึ่งเช็คที่เขียนให้มาแต่ละใบ ก็เป็นเช็คเด้งทั้งนั้น เงินในบัญชีไม่พอจ่ายและโดนอายัดการสั่งจ่ายเอาไว้
  การที่ผมให้เค้ายืมเงินในครั้งนี้ ก็เพราะหวังผลประโยชน์แล่ะครับ อยากจะขายที่ตรงนั้นได้ พูดตรงๆ ก็คือ เหมือนเป็นค่าบริการแลกเปลี่ยน แต่พอเค้าบอกว่า เงินยังไม่พอ ผมก็คิดว่า ถ้าให้เงินตรงนี้ไปหมุนสภาพคล่อง เค้าเอามาซื้อที่ดิน เราก็ได้เงินคืน พร้อมเปอร์เซ็นต์การขายที่อีกด้วย
  บางคนอาจจะมองว่าผมโง่ แต่ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้น บอกได้เลยว่า เค้าเป็นคนที่พูดเก่งมาก พรีเซนต์ตัวเองว่า รู้จักคนใหญ่คนโตหลายท่าน และสิ่งที่เขาพูดให้ผมฟัง พอไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่ทำธุรกรรมทางด้านนี้ มันก็ตรงกัน มีการพาไปที่แบงก์ แต่ผมก็ไม่รู้ว่า ตั๋วเงินอันนี้ เป็นของเขาจริงหรือเปล่า รู้แต่ว่าเป็นตั๋วเงินตราระหว่างประเทศ คือผมไม่รู้ว่าเขาทำตรงนี้จริงๆ หรือเปล่า ที่ผ่านมาผมพยายามพูดคุยกับเขาตลอด แต่ก็โดนบ่ายเบี่ยงมาตลอด ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งสิ้น
  ตอนนี้ผลกระทบเรื่องนี้ ส่งผลถึงครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อ ซึ่งท่านไม่ค่อยสบายอยู่แล้ว พอเกิดเรื่องนี้ขึ้น ก็เลยยิ่งล้มป่วยหนัก เพราะท่านเป็นคนเดียวที่เตือนผมเรื่องนี้ ว่าไม่อยากให้เอาเงินให้ ดร.คนนี้ยืม จนเกิดปัญหาขึ้นในที่สุด ขณะที่ตัวผมเองก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเช่นกัน เหตุเพราะอารมณ์แกว่งอยู่ตลอดเวลา บวกกับความเครียดในเรื่องการเงิน เลยเกิดภาวะซึมเศร้า เริ่มร้องไห้บ่อยขึ้น รู้สึกเศร้าอยู่ตลอดเวลา ไปปรึกษาหมอ หมอก็บอกว่า เป็นโรคซึมเศร้าระยะเริ่มต้น ต้องทานยารักษาอาการนี้อยู่
  การมาฟ้องศาลในครั้งนี้ ผมก็มั่นใจว่า จะต้องได้เงินคืน หรือชนะคดีแน่ๆ เหตุเพราะผมมีหลักฐานครบถ้วนทุกอย่าง หลังจากนี้ คงต้องต้องปรึกษากับ ทนายเพลิง-พีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ ซึ่งมีประสบการณ์ผ่านการว่าความคดีใหญ่ในประเทศไทยมาหลายคดี ว่าจะสามารถฟ้องเพิ่มเติมในส่วนอื่นได้อย่างไร
  ด้าน ทนายเพลิง-พีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ กล่าวว่า สำหรับคดีนี้ คงต้องทำการตรวจสอบเอกสารในส่วนอื่นที่ผู้ต้องหาดังกล่าวนำมาแสดง เพื่อให้แน่ชัดว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่ หากเป็นเอกสารปลอม และนำมาใช้ ก็จะผิดตามกฎหมายอาญาเรื่องการปลอมและใช้เอกสารปลอม หากเป็นเอกสารราชการ ก็จะดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง ส่วนประเด็นฉ้อโกง ก็คงต้องดูควบคู่กันไป และหากเป็นกรณีที่นำเอกสารมาแสดงในโซเชียล แม้กระทั่งทาง LINE และเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด ก็จะผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ รวมถึงการฉ้อโกงประชาชนด้วย แล้วแต่ก็กรณีไป

  1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
   
กำลังโหลด...
Similar Threads
 1. hunsa.team2
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  158
 2. hunsa.team2
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  46
 3. Nichapatd
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  493
 4. REDBEAR
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  157
 5. parnratsamee
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  454