รู้หรือไม่ ?เหตุการณ์สำคัญที่เกิด ใน"วันอาสาฬหบูชา"

แชร์หน้านี้

 1. REDBEAR

  REDBEAR ผู้ดูแลระบบ เจ้าของห้อง

  เข้าร่วม:
  8 กรกฎาคม 2016
  ข้อความ:
  2,506
  ถูกใจ:
  6


  art-1777617_960_720.jpg

  วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ คือทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น "สัมมาสัมพุทธะ" คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก "พระปัจเจกพุทธเจ้า" ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ด้วยเหตุนี้วันอาสาฬหบูชาจึงมีชื่อเรียกว่า "วันพระธรรม"

  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในวันอาสาฬหบูชาในพระพุทธประวัติ
  1. เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ แสดงธรรมเป็นครั้งแรก
  มีชื่อว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งมีใจความสำคัญกล่าวถึงอริยสัจ หรือความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่
  ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ,
  สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์,
  นิโรธ คือ ความดับทุกข์, และ
  มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุก
  ข์
  การแสดงธรรมครั้งแรกนี้ เพื่อโปรดเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 คือ อัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และ อัสสชิ จึงถือกันว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา

  2. เป็นวันที่เกิดสังฆรัตนะ หรือเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์ สาวกในพระพุทธศาสนาขึ้นครั้งแรกในโลก พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเมื่อพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตนสูตรแล้ว บังเกิดดวงตาเห็นธรรมทูลขอบวช ซึ่งพระพุทธองค์ประทานอนุญาตให้อุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
  ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนี้

  3. เป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้นครบ 3 ประการ และเป็นครั้งแรกในโลก

  เหตุการณ์ในวันอาสาฬหบูชานี้ เกิดขึ้นหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ ในวันเพ็ญวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แล้วสองเดือน

  9.jpg
  ฟังเทศน์ ฟังธรรม


  ที่มา
  https://goo.gl/vXdu26
   
กำลังโหลด...
Similar Threads
 1. parnratsamee
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  982
 2. REDBEAR
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  227
 3. parnratsamee
  ตอบกลับ:
  2
  เยี่ยมชม:
  4,423
 4. parnratsamee
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  832
 5. parnratsamee
  ตอบกลับ:
  0
  เยี่ยมชม:
  422