ลาออกไม่ถูกต้อง นายจ้างเรียกค่าเสียหายได้

แชร์หน้านี้

 1. Nipapun

  Nipapun Nipapun Web Hunsa

  เข้าร่วม:
  29 ตุลาคม 2015
  ข้อความ:
  1,781
  ถูกใจ:
  6
  w.jpg

  โดยทั่วไปเราจะพบว่า สัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมักจะกำหนดให้การลาออกของพนักงานจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าสามสิบวัน และต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะถือว่า การลาออกมีผลสมบูรณ์ จึงมักจะเกิดปัญหาในการตีความในกรณีที่พนักงานได้ยื่นใบลาออก โดยกำหนดวันที่ที่ตนอยากจะออกตามอำเภอใจ แล้วออกตามนั้น

  โดยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือโดยไม่ได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อน การลาออกจะมีผลใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ก่อนอื่นจึงต้องมาวิเคราะห์ว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างแรงงานแบบใด ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานจะมีสองแบบ คือ

  1. สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา
  2. สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา


  โดยบทความนี้ ผู้เขียนจะขออธิบายถึง สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาก่อน ซึ่งปกติพนักงานที่ถูกว่าจ้างตามสัญญานี้ เรามักเรียกกันว่า พนักงานประจำ และในสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะกำหนดเงื่อนไขการลาออกไว้ในสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างว่า

  หากพนักงานไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างอีก ให้พนักงานยื่นใบลาออกต่อนายจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนถึงจะถือว่า การลาออกมีผลสมบูรณ์ แต่จากคำพิพากษาศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องการลาออกไว้ว่า แม้นายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขการลาออกไว้ว่า พนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนก็ตาม

  แต่การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้น ลูกจ้าง (หรือนายจ้าง) มีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรืออนุมัติแต่อย่างใด

  กล่าวโดยสรุป เมื่อพนักงานได้ยื่นใบลาออกและกำหนดวันที่สิ้นสุดการเป็นพนักงานไว้ชัดเจน สัญญาจ้างแรงงานย่อมสิ้นสุดในวันดังกล่าว โดยไม่จำต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนก็มีผลสมบูรณ์

  การลาออกในกรณีเช่นนี้ แม้จะทำให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงตามที่กล่าวข้างต้นก็ตาม แต่สิ่งที่น่าคิดในประการต่อมาคือ การที่พนักงานลาออกโดยไม่บอกกล่าวการลาออกล่วงหน้าตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีผลอย่างไร กรณีนี้ย่อมถือว่าพนักงานเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง

  ซึ่งอาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เพราะเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง โดยพนักงานไม่บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานย่อมไม่สามารถทำหน้าที่ส่งมอบงานให้กับบุคคลที่นายจ้างมอบหมายเพื่อสืบสานงานต่อจากพนักงานได้อย่างเรียบร้อย รวมทั้งอาจไม่สามารถส่งคืนบรรดาทรัพย์สินของนายจ้างที่ใช้ในการทำงานได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น บัตรประจำตัวพนักงาน โทรศัพท์มือถือ รหัสเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น นายจ้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้

  ...หากมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติม สามารถส่งมาได้ที่

  ผู้เขียน
  นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
  ปัจจุบัน : เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
  อีเมล์ worasetep@gmail.com
   
 2. Nipapun

  Nipapun Nipapun Web Hunsa

  เข้าร่วม:
  29 ตุลาคม 2015
  ข้อความ:
  1,781
  ถูกใจ:
  6
  https://goo.gl/BeNp7T