ลาออกไม่ถูกต้อง นายจ้างเรียกค่าเสียหายได้

แชร์หน้านี้

Nipapun Web Hunsa
  19 มิถุนายน 2017
เยี่ยมชม :  1,748    ถูกใจ :  11
w.jpg

โดยทั่วไปเราจะพบว่า สัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมักจะกำหนดให้การลาออกของพนักงานจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าสามสิบวัน และต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงจะถือว่า การลาออกมีผลสมบูรณ์ จึงมักจะเกิดปัญหาในการตีความในกรณีที่พนักงานได้ยื่นใบลาออก โดยกำหนดวันที่ที่ตนอยากจะออกตามอำเภอใจ แล้วออกตามนั้น

โดยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสัญญาจ้างหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือโดยไม่ได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อน การลาออกจะมีผลใช้บังคับหรือไม่ อย่างไร ก่อนอื่นจึงต้องมาวิเคราะห์ว่า สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาจ้างแรงงานแบบใด ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานจะมีสองแบบ คือ

1. สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา
2. สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา


โดยบทความนี้ ผู้เขียนจะขออธิบายถึง สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาก่อน ซึ่งปกติพนักงานที่ถูกว่าจ้างตามสัญญานี้ เรามักเรียกกันว่า พนักงานประจำ และในสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะกำหนดเงื่อนไขการลาออกไว้ในสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างว่า

หากพนักงานไม่ประสงค์จะทำงานกับนายจ้างอีก ให้พนักงานยื่นใบลาออกต่อนายจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนถึงจะถือว่า การลาออกมีผลสมบูรณ์ แต่จากคำพิพากษาศาลฎีกาได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องการลาออกไว้ว่า แม้นายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขการลาออกไว้ว่า พนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนก็ตาม

แต่การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้น ลูกจ้าง (หรือนายจ้าง) มีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรืออนุมัติแต่อย่างใด

กล่าวโดยสรุป เมื่อพนักงานได้ยื่นใบลาออกและกำหนดวันที่สิ้นสุดการเป็นพนักงานไว้ชัดเจน สัญญาจ้างแรงงานย่อมสิ้นสุดในวันดังกล่าว โดยไม่จำต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อนก็มีผลสมบูรณ์

การลาออกในกรณีเช่นนี้ แม้จะทำให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงตามที่กล่าวข้างต้นก็ตาม แต่สิ่งที่น่าคิดในประการต่อมาคือ การที่พนักงานลาออกโดยไม่บอกกล่าวการลาออกล่วงหน้าตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานมีผลอย่างไร กรณีนี้ย่อมถือว่าพนักงานเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง

ซึ่งอาจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เพราะเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง โดยพนักงานไม่บอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานย่อมไม่สามารถทำหน้าที่ส่งมอบงานให้กับบุคคลที่นายจ้างมอบหมายเพื่อสืบสานงานต่อจากพนักงานได้อย่างเรียบร้อย รวมทั้งอาจไม่สามารถส่งคืนบรรดาทรัพย์สินของนายจ้างที่ใช้ในการทำงานได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น บัตรประจำตัวพนักงาน โทรศัพท์มือถือ รหัสเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น นายจ้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้

...หากมีข้อสงสัย หรือมีคำถามเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติม สามารถส่งมาได้ที่

ผู้เขียน
นายวรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์
ปัจจุบัน : เป็นผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
อีเมล์ worasetep@gmail.com
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1

แชร์

#2