สอบลูกจ้างงานราชการ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  6 ตุลาคม 2021
เยี่ยมชม :  311    ถูกใจ :  0
หากคุณเป็นคน ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าทำงานราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
"ข้าราชการ" คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก "ส่วนราชการ" ข้อดี งานราชการ มีอะไรน่าสนใจบ้าง ตำแหน่งราชการต่างๆ
สอบพนักงานราชการ
สอบงานราชการ
สอบข้าราชการ
หางาน
เปิดสอบลูกจ้างราชกา
เปิดสอบบรรจุงานราชการ
สมัครงาน
สอบบรรจุ
ข้อสอบหน่วยงานติดต่อสอบถาม
แอดไลน์ คลิกๆๆ : https://line.me/R/ti/p/@738ximpk
รายละเอียด : http://www.เราทําได้.com


[​IMG]

รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป งานราชการ
ผ่าน/ไม่ต้องผ่าน กพ. สอบบรรจุครู หรือ สอบพนักงานราชการ สอบบรรจุ หางานราชการ
มาดู 10 ข้อดีของอาชีพข้าราชการ
มาดูว่าเราจะสอบแหน่งข้าราชการไหนดี
แนวข้อสอบ กพ. ออกอะไรบ้าง-มาดูกันเลย
หางานตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในจังหวัด
หางานตำแหน่งนายช่างโยธาในจังหวัด
หางานตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ในจังหวัด
หางานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในจังหวัด
หางานตำแหน่งบรรณารักษ์ในจังหวัด
อยากเป็นราชการมาดูเอกสารเตรียมตัวสอบกันเลย

[​IMG]

หางานตำแหน่งนิติกรในจังหวัด
หางานตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไปในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักระบบงานคอมพิวเตอร์ในจังหวัด
หางานตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ในจังหวัด
หางานตำแหน่งพนักงานธุรการในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปในจังหวัด
หางานตำแหน่งพนักงานประจำแนวข้อสอบพนักงานสำนักงานในจังหวัด
หางานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในในจังหวัด
หางานตำแหน่งเศรษฐกรในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุในจังหวัด
หางานตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ในจังหวัด
หางานตำแหน่งนักการตลาดในจังหวัด
อยากเป็นราชการมาดูเอกสารเตรียมตัวสอบกันเลย

[​IMG]

หลักสูตรในการสอบ ภาค ก
เพื่อใช้สอบเฉพราะเป็นพนักงานราชการจังหวัด
มีดังนี้คือ หาดูเอกสารเตรียมสอบราชการที่นี่
ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 วิชา คือ
1. วิชาความสามารถทั่วไป
1.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
1.2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
2. วิชาภาษาไทย
2.1 ความเข้าใจภาษา
2.2 การใช้ภาษา
ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
ข้อดีอาชีพราชการในพื้นที่
หาดูเอกสารเตรียมสอบราชการที่นี่
1. เงินค่าตอบแทนในระบบราชการ
ข้าราชการทุกคนจะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี และกรณีที่เป็นระดับผู้บริหารจะมีเงินประจำตำแหน่งเพิ่มให้ ส่วนถ้าเป็นตำแหน่งที่มีการใช้วิชาชีพเฉพาะ
ก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มให้อีกด้วย
2. การลา
ข้าราชการจะได้สิทธิการลาทั้งหมด 11 ประเภท ได้แก่
ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน
3. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้นโดยสิทธิการเบิกนี้จะครอบคลุมไปถึงบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
4. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
ข้าราชการจะได้สิทธิเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบถึงระดับปริญญาตรี ซึ่งบุตรนั้นจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีอายุครบ 3 ปีแต่ไม่เกิน 25 ปี
5. เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
เป็นเงินที่จ่ายช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานอยู่ประจำสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ
6. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการ
7. บำเหน็จบำนาญ
เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการแล้ว จะมีเงินบำเหน็จ หรือบำนาญให้เราสามารถเลือกรับได้ ดังนี้
บำเหน็จ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายในครั้งเดียว
บำนาญ – เป็นเงินตอบแทนที่จ่ายให้เป็นรายเดือน
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
9. ค่าเช่าบ้าน
10. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11. รถราชการ
12. โทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล

[​IMG]

เทคนิคการอ่านหนังสือสอบ

1. เริ่มอ่านหนังสืออย่างง่ายและสนุก
2. อ่านสม่ำเสมอทุกวันในช่วงเวลาสั้น ๆ
3. มีความตั้งใจที่จะอ่านให้เร็วกว่าเดิม
4. กำหนดเวลาในการอ่าน ๆ ให้แน่นอน เช่น 30 นาที 1 ชั่วโมง
5. จับใจความให้ได้ด้วยการทดลองทำนายเนื้อเรื่องล่วงหน้าและทดลองทำนายเนื้อเรื่อง
6. ศึกษาศัพท์ ความหมายของคำที่ใช้ คำใดที่ไม่แน่ใจควรทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาศึกษาภายหลัง
7. อย่าพยายามเคลื่อนไหวสายตาย้อนกลับ จะทำให้เกิดความสับสน
8. อ่านโดยกวาดสายตาไปเรื่อย ๆ
9. อ่านในใจ ไม่พึมพำ หรือทำปากขมุบขมิบ
10. จดบันทึกผลความก้าวหน้า
11. อย่าหยุดอ่านเพื่อจดบันทึกจนกว่าจะจบตอนหนึ่ง ๆ

[​IMG]

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

[​IMG]
[​IMG]


ข้อสอบบรรจุพนักงานแขวงการทาง
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานอุตสาหกรรม
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานทางหลวงชนบท
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานขนส่ง
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานบังคับคดี
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงาน อ.ต.ก
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพลังงาน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานแรงงาน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานประชาสัมพันธ์
ข้อสอบบรรจุพนักงานเรือนจำจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานโรงพยาบาล
ข้อสอบบรรจุพนักงานศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ข้อสอบบรรจุพนักงานศูนย์วิจัยพืชไร่
ข้อสอบบรรจุพนักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสถานีอุตุนิยมวิทยา
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักคุมประพฤติจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงาน กศน.
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานการค้าภายใน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานจัดหางานจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานประมงจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนา
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสรรพากรพื้นที่
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักงานอัยการจังหวัด
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักชลประทาน
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
ข้อสอบบรรจุพนักงานสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ข้อสอบบรรจุพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1