หุ้น คืออะไร!

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  1 กุมภาพันธ์ 2021
เยี่ยมชม :  5,984    ถูกใจ :  0
วันที่1.jpg

หุ้น คือ หลักทรัพย์ที่แสดงสิทธิ ความเป็นเจ้าของ ซึ่งออกโดยบริษัทจำกัดมหาชนที่ต้องการระดมเงินทุน

ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์จากการลงทุน

-ส่วนแบ่งกำไร (ปันผล) (Dividend) ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของเงินปันผลหรือหุ้นปันผล

-ผลตอบแทนจากส่วนต่างราคา(Capital Gain) ผลกำไรหรือขาดทุนที่ผู้ลงทุนได้รับจากการซื้อขายหุ้น

-สิทธิจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (Right Offering) เมื่อกิจการต้องการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน มักจะใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนบุคคลภายนอก

-สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น(Voting Right) เช่น การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทการรับรองวิสัยทัศน์และพันธกิจของกิจการ

*ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงในการได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ อุสาหกรรม และผลประกอบการของบริษัทนั้นๆ

ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1