เคทีซีคว้ารางวัลบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN CG Scorecard”

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแลระบบ
  8 มกราคม 2021
เยี่ยมชม :  911    ถูกใจ :  0
136068462_3439268662837202_1141330215697581848_o.jpg
“เคทีซี”
หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ตอกย้ำความเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ล่าสุดคว้ารางวัล“ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2562 ประเภท ASEAN Asset ClassPLCs บริษัท จดทะเบียนไทยที่ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยในอาเซียนตั้งแต่97.50 คะแนนขึ้นไป โดยเคทีซีเป็นหนึ่งใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในอาเซียน จากทั้งหมด 135 บริษัทในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2562ซึ่งจัดขึ้นเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ASEANCapital Markets Forum (ACMF) และธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทจดทะเบียนในอาเซียนที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจกาที่ดี

เกณฑ์การประเมินของ ACGSพัฒนามาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OrganizationforEconomicCooperation and Development (OECD), International CorporateGovernance Network (ICGN), Asian Corporate GovernanceAssociation (ACGA) และ Code of Corporate Governanceของบางประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งบริษัทที่ได้รับการประเมินACGS คือ 100 บริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าทางการตลาด(MarketCapitalization) สูงสุด ณ วันที่ 30 เมษายนของทุกปีและเป็นบริษัทที่มีข้อมูลเปิดเผยเป็นภาษาอังกฤษ

โดยผู้ประเมินคือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของแต่ละประเทศสำหรับผู้ประเมินของประเทศไทย คือ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)โดยเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


ทั้งนี้ การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกำกับดูแลกิจการของ ASEAN Capital MarketsForum (ACMF) หรือที่เรียกว่า ACMF Corporate Governance Initiativesโดยเป็นการเปิดเผยระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและมาตรฐานการปฏิบัติงานดัชนีของตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมระดับสากล และเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนนานาประเทศอีกทั้งเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ ประเทศไทยมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและเวียดนาม
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1