แจกฟรีแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  6 กุมภาพันธ์ 2019
เยี่ยมชม :  289    ถูกใจ :  0
แจกฟรีแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/573

1. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีชื่อย่อว่าอะไร
ก. สทส.
ข. สด.
ค. สท.
ง. สทด.

2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ สท.
ก. www.pop.go.th
ข. www.opp.go.th
ค. www.opp.co.th
ง. www.ppo.go.th

3. สท. ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. ราชเทวี
ข. หลักสี่
ค. จตุจักร
ง. สายไหม

4. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ สท.
ก. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ข. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ บนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
ค. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน
ง. มุ่งสู่สังคมคุณภาพของเด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

5. ข้อใดคือพันธกิจของ สท.
ก. พัฒนามาตรการกลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ข. บูรณาการการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ค. พัฒนาระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถบุคลากรของ สท. ให้มีประสิทธิภาพ
ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดไม่ใช่ เป้าประสงค์ของ สท.
ก. ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ข. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
ค. ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ง. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

7. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ของสท.
ก. การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ข. การเสริมสร้างมาตรการ/กลไกเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ค. การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ
ง. ถูกทุกข้อ

8. สท. สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงแรงงาน
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงยุติธรรม

9. สท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 3 ตุลาคม 2545
ข. 4 ตุลาคม 2545
ค. 5 ตุลาคม 2545
ง. 6 ตุลาคม 2545

10. สท. เกิดจากการรวมกันของหน่วยงานกี่หน่วยงาน
ก. 2 หน่วยงาน
ข. 3 หน่วยงาน
ค. 4 หน่วยงาน
ง. 5 หน่วยงาน

11. ข้อใดคือภารกิจของ สท.
ก. พัฒนามาตรการ กลไก และนวัตกรรมในการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ข. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการส่งเสริม สวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ค. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ สท.ให้มีศักยภาพเป็นองค์กรกลางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ง. ถูกทุกข้อ

12. ใครคือผู้อำนวยการสท. คนปัจจุบัน
ก. นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
ข. นางญาณี เลิศไกร
ค. นางสุกัญญา เวชศิลป์
ง. นายโอภาส พิมลวิชยากิจ

13. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก คือใคร
ก. นางสุกัญญา เวชศิลป์
ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
ค. นายโอภาส พิมลวิชยากิจ
ง. นางศิริธนาพร ชคัตตรัย

14. ใครคือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
ก. นางสุกัญญา เวชศิลป์
ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
ค. นายโอภาส พิมลวิชยากิจ
ง. นางศิริธนาพร ชคัตตรัย

15. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ คือใคร
ก. นางสุกัญญา เวชศิลป์
ข. นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
ค. นายโอภาส พิมลวิชยากิจ
ง. นางศิริธนาพร ชคัตตรัย
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1