แจกฟรี ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  25 กรกฎาคม 2019
เยี่ยมชม :  5,088    ถูกใจ :  0
แจกฟรี ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับ บัตรอิเล็กทรอนิกส์

Cr :
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/634


1.“ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายถึง
ตอบ
๑ . เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ ใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดย บันทึกข้อมูล หรือ รหัส ไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

๒ . ข้อมูล รหัส หมายเลขบัญชี หมายเลขชุดอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือตัวเลขใด ๆ ที่ผู้ออกได้ให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ แต่มีวิธีใช้ในทำนองเดียวกับข้อ ๑

๓ . สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ

2.ตามความหมายประการที่สองของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้ในทางใด
ตอบ
ใช้ในทางการติดต่อสื่อสารการค้า การพาณิชย์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเรียกว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในอนาคตจะมีการทำ ธุรกรรมลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้น เช่น การใช้จ่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารบางแห่งจะออกหมายเลขบัญชีโดยไม่ออกตัวบัตรให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ มีลักษณะคล้ายกับหมายเลขบัตรเครดิตที่ไม่มีการออกบัตรเครดิตให้ หรือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งธนาคารจะให้หมายเลขบัญชีนี้กับบริษัทห้างร้านที่ต้องการทำธุรกรรมผ่านทางธนาคาร หากร้านค้าต้องการทำธุรกรรมก็จะใช้หมายเลขชุดหรือรหัสที่ออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคลเข้าทำธุรกรรมเป็นต้น

3.บัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายประการที่สาม ได้แก่
ตอบ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า หมายถึงอักษร อักขระตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น

4.สิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ตอบ
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวบุคคล โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของลักษณะเฉพาะทางกายภาพของแต่ละบุคคล เช่น การใช้ลายพิมพ์นิ้วมือ การบันทึกลักษณะโครงหน้าของมนุษย์ การบันทึกม่านตา หรือการบันทึกความจำของเสียง ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพจะแปลงลักษณะทางชีวภาพของบุคคลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล และคำนวณออกมาโดยให้ค่าบันทึกความจำในลักษณะที่บ่งชี้ตัวบุคคลของลักษณะทางชีวภาพนั้น

5.“การชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
ตอบ
การโอนสิทธิการถือครองเงินหรือการโอนสิทธิการถอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่เปิดไว้กับผู้ให้บริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือบางส่วน

6.“เงินอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า
ตอบ
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการออกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยมีการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการไว้ล่วงหน้า เพื่อนาไปใช้ชาระค่าสินค้าค่าบริการ หรือค่าอื่นใดแทนการชาระด้วยเงินสดและได้มีการบันทึกมูลค่าหรือจานวนเงินที่ชาระไว้ล่วงหน้า

7.“ธุรกิจบริการที่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนให้บริการ” (บัญชี ก) ได้แก่
ตอบ
การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเฉพาะอย่างตาม รายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการเพียงรายเดียว ทั้งนี้ เว้นแต่การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้จากัดเพื่ออานวยความสะดวกแก่ ผู้บริโภคโดยมิได้แสวงหากาไรจากการออกบัตร ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (e-Money บัญชี ก)

8.“ธุรกิจบริการที่ต้องขอขึ้นทะเบียนก่อนให้บริการ” (บัญชี ข) ได้แก่
ตอบ
(1) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network)
(2) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network)
(3) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชาระเงินระบบหนึ่งระบบใด (Transaction Switching บัญชี ข)
(4) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กาหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย ณ สถานที่ที่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจาหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ข)

9.“ธุรกิจบริการที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนให้บริการ” (บัญชี ค) ได้แก่
ตอบ
(1) การให้บริการหักบัญชี (Clearing)
(2) การให้บริการชาระดุล (Settlement)
(3) การให้บริการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย
(4) การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชาระเงินหลายระบบ (Transaction Switching บัญชี ค)
(5) การให้บริการรับชาระเงินแทน
(6) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้าและหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จากัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค)

10.บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชการไทยออกให้แบ่งตามประเภทบัตรเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ
2 ประเภท คือ แบบสมาร์ทการ์ด และบัตรชนิดที่มีแถบ บาร์โค้ด (Barcode)
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1