(แจกฟรี)ถาม – ตอบ แนวข้อสอบ วิชาสัตวบาล

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  18 มิถุนายน 2019
เยี่ยมชม :  364    ถูกใจ :  0
(แจกฟรี)ถาม – ตอบ แนวข้อสอบ วิชาสัตวบาล

Cr :
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/590

1.การประเมินคุณภาพของพืชอาหารสัตว์พิจารณาจากด้านใดบ้าง
ตอบ คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี และคุณภาพทางชีว

2.คุณภาพทางกายภาพ ได้แก่
ตอบ คุณภาพที่สามารถประเมินได้ด้วยการมองเห็น ความรู้สึก และกลิ่น หรือ กล่าวสรุปว่าเป็นคุณภาพที่ สามารถประเมินได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น สี เขียวสด หรือสีเหลืองฟาง การมีใบมาก หรือสัดส่วนของใบ การไม่มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ เนื้อสัมผัส นุ่มไม่หยาบมือ การมีกลิ่นหอม ไม่เหม็นบูดหรือกลิ่นเหม็นเขียว

3.คุณภาพทางเคมี ได้แก่
ตอบ การวิเคราะห์ทางเคมีแบบประมาณ (proximate analysis) ซึ่งต้องประเมินด้วยวิธีการวิเคราะห์ทาง เคมีเพื่อหาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ความชื้น / วัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ (Crude protein; CP) เยื่อใยหยาบ (Crude fiber; CF) คาร์โบไฮเดรท (Nitrogen free extract; NFE) ไขมัน (Ether extract; EE) เถ้าและแร่ธาตุ (Ash and minerals)

4.คุณภาพทางชีวภาพ ได้แก่
ตอบ คุณภาพที่สามารถประเมินด้วยตัวสัตว์ (in vivo) เช่น การวัดอัตราการเจริญของสัตว์ (ADG) และ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (FI, FCR) หรือประเมินด้วยการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (in vitro) เพื่อแสดงถึง ความเป็นประโยชน์จริง ๆ ของพืชอาหารสัตว์ต่อสัตว์นั้น ๆ

5.สารพิษ หมายถึง
ตอบ สารธรรมชาติที่มีอยู่ในพืชอาหารสัตว์ และอาจก่ออันตรายแก่สัตว์ที่ได้รับสารเหล่านี้เข้าไป เช่น Mimosine Tannin Oxalate Nitrate Glucoside หรือ Prussic acid Indospicine Oestrogen การสืบพันธุ์ของสัตว์

6.การสืบพันธุ์ (Reproduction) หมายถึง
ตอบ กระบวนการที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน โดยที่สิ่งมีชีวิตรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจะทดแทนสิ่งมีชีวิตรุ่นเก่าที่ตายไป ทำให้สิ่งมีชีวิตเหลือรอดอยู่ได้โดยไม่สูญพันธุ์

7.การสืบพันธุ์มีกี่วิธี
ตอบ 2 วิธี คือ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

8.การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ หมายถึง
ตอบ การสืบพันธุ์ที่ไม่ต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์ (sex cell) เป็นการสืบพันธุ์ที่สร้างหน่วยใหม่ขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตเดิม อาจเกิดได้โดยการจำลองตัวเองของหน่วยพันธุกรรม การแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซีส หรือการแบ่งเซลล์แบบ mitotic cell division หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนตัวแม่ทุกประการ การสืบพันธุ์แบบนี้พบตั้งแต่สิ่งที่มีชีวิตที่ยังไม่เป็นเซลล์ พวกเซลล์เดียว และพวกหลายเซลล์ไปจนถึงพืชชั้นสูงเป็นการสืบพันธุ์ที่ง่ายที่สุด พบในสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีระบบสืบพันธุ์หรือมีแต่ยังไม่เจริญดี ทำได้โดยการแบ่งตัวจาก 1 เป็น 2 ได้สิ่งมีชีวิตตัวใหม่ที่มีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ก็จะทำให้ตายและสูญพันธุ์ในที่สุด

9.การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่
ตอบ 1. การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธุ์ของสัตว์ชั้นต่ำ โดยเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสร้างเนื้อเยื่อข้างลำตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเล็ก ๆ ที่มีอวัยวะต่าง ๆ เหมือนตัวแม่ หลังจากติดอยู่กับตัวแม่ระยะหนึ่งก็จะหลุดออกมาไปอยู่อิสระตามลำพัง สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์ลักษณะนี้ได้แก่ ไฮดรา หนอนตัวแบน ฟองน้ำ ปะการัง และสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรติสต์) เช่น ยีสต์ ไฮดราฟองน้ำ ในพืชชั้นสูงก็มีพวก ขิง ข่า กล้วย หน่อไม้ เป็นต้น

2.การแบ่ง ตัวออกเป็นสอง (Binary Fission)เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว (พวกโพรติสต์) ได้แก่ อะมีบา พารามีเซียม ยูกลีนา และแบคทีเรีย การสืบพันธุ์วิธีนี้เกิดขึ้นโดยการแบ่งตัวจาก 1 เซลล์เป็น 2 เซลล์ โดยนิวเคลียสของเซลล์จะแบ่งตัวก่อน แล้วไซโทพลาซึมจะแบ่งตามได้เป็นตัวใหม่ 2 ตัว ซึ่งแต่ละตัวจะมีลักษณะเหมือนตัวเดิมทุกประการ เช่น – การแบ่งตัวของอะมีบา

3.พาร์ธีโนเจเนซิส (Parthenogenesis)เป็นการสืบพันธุ์ไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด เช่น ตั๊กแตนกิ่งไม้ เพลี้ย ไรน้ำซึ่งตัวเมียสามารถผลิตไข่ที่ฟักเป็นตัวได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิในสภาวะปกติไข่ของสัตว์ดังกล่าวจะฟักออกมาเป็นตัวเมียเสมอ แต่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้งหนาวเย็น หรือขาดแคลนอาหาร ตัวเมียก็จะผลิตไข่ที่ฟักออกเป็นทั้งตัวผู้และตัวเมีย จากนั้นสัตว์ตัวผู้และตัวเมียเหล่านี้จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวได้ ในผึ้ง มด ต่อ แตน ก็พบว่ามีการสืบพันธุ์แบบพาร์ธีโนเจเนซิสด้วยเช่นกัน โดยไข่ไม่ต้องมีการปฏิสนธิก็สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้ ซึ่งจะฟักออกมาเป็นตัวผู้เสมอ

4 . การงอกใหม่ (Regeneration) พบในสัตว์ชั้นต่ำ ได้แก่ ปลาดาว พลานาเรีย ไส้เดือนดิน ปลิง ซีแอนนีโมนี การงอกใหม่เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไป โดยสัตว์เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะสามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ ดังนั้นการงอกใหม่นี้จึงทำให้มีจำนวนสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นจากจำนวนเดิม

5.การสร้างสปอร์ (Spore Formation)เป็นการสืบพันธุ์ที่เกิดจากการแบ่งนิวเคลียสหลาย ๆ ครั้ง ต่อจากนั้นไซโทพลาซึมจะแบ่งตาม แล้วจะมีการสร้างเยื่อกั้นเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะมีนิวเคลียส 1 อัน เรียกว่า สปอร์ (Spore) สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบนี้ ได้แก่ พลาสโมเดียม ซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำให้เกิดโรคไข้มาลาเรีย

6.การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศอีกแบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหักเป็นท่อนๆ แต่ละท่อนที่หลุดไปก็จะแบ่งตัวแบบ Mitotic cell division ได้เซลล์ใหม่ที่ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป เช่น พวกหนอนตัวแบน สาหร่ายทะเล

10.การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) หมายถึง
ตอบ การสืบพันธุ์ที่ผลิตสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยการรวมตัวของหน่วยพันธุกรรมซึ่งอาจเกิดจากสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกัน หรือคนละตัวก็ได้ หรือเกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์ (sex cell or gamete) ซึ่งจากการแบ่งตัวของ germ line cell แบบ meiotic cell division การรวมตัวของเซลล์สืบ พันธุ์เรียกว่า ปฏิสนธิ (fertilization) ได้นิวเคลียสใหม่ที่เป็นdiploid ซึ่งเรียกว่า Zygote และ zygote ที่ได้จะเป็นเซลล์เริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตรุ่นต่อไป
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1