((แจกฟรี))แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  4 มีนาคม 2019
เยี่ยมชม :  772    ถูกใจ :  0
((แจกฟรี))แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/578

1. การตรวจสอบภาษี หมายความว่า
ก. การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก
ข. การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต
ค. การตรวจค้น อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
การตรวจสอบภาษี หมายความว่า
การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก
การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต และการตรวจค้น
การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗

2. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ก. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี
ค. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
ง. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
ตอบ ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ มีดังนี้
๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
๒. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต
๓. การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก
๔. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
๕. การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียกและหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก

3. การย้ายการเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. ไม่น้อยกว่า๕ วัน
ข. ไม่น้อยกว่า๑๐ วัน
ค. ไม่น้อยกว่า๑๕ วัน
ง. ไม่น้อยกว่า๒๐ วัน
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
การย้าย การเลิกหรือการโอนกิจการ
การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ
สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา
๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)

4. เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวันเวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ
ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใด
ก. ปิดอากร๑๐.๐๐ บาท
ข. ปิดอากร๒๐.๐๐ บาท
ค. ปิดอากร๓๐.๐๐ บาท
ง. ปิดอากร๔๐.๐๐ บาท
ตอบ ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท
การดำเนินการตรวจสอบภาษี
กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวันเวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก หนังสือเชิญ
หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย ดังนี้
(๑) ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี
(๒) ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ หรือเจ้าของ
(๓) มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน
(๔) การปิดอากรแสตมป์ และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้
- กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาท
- กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร ๓๐.๐๐ บาท
(๕) ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งประกอบด้วย
๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
๓) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล

5. เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใด
ก. หนังสือมอบอำนาจตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖
ข. การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน
ค. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

6. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร
ข. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
ค. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ
ง. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ
ตอบ ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร
ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก
ตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ
๔. สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕และสรรพสามิตพื้นที่ มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ

7. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ คือ
ก. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร
ข. สรรพสามิตพื้นที่
ค. กรมสรรพสามิตพื้นที
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค
ตอบ ข. สรรพสามิตพื้นที่
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

8. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศ
ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง
ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง
ตอบ ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งการส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗๑ บัญญัติว่า “การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น”

9. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศ
ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่ง
ข. สิบสี่วันนับแต่วันส่ง
ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่ง
ตอบ ค.สิบห้าวันนับแต่วันส่ง
ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

10. การรวบรวมข้อมูลภายในที่ใช้ในการเตรียมการก่อนการตรวจสอบคือข้อใด
ก. ข้อมูลจากส่วนราชการ
ข. ข้อมูลจากภาคเอกชน
ค. ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิต
ง. ข้อมูลจากกรมสรรพสามิต
ตอบ ค. ข้อมูลจากแบบรายการภาษีสรรพสามิต
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่จะทำการตรวจสอบตามรายชื่อที่ได้รับมาทั้งข้อมูลภายใน และข้อมูลภายนอก
(๑) ข้อมูลภายใน ได้แก่ แบบคำขอจดทะเบียนสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๐๔) แบบรายการภาษีสรรพสามิต (ภษ. ๐๑-๑๒, ๑๒ก,
๑๒ข) แบบแจ้งราคาขาย (ภษ.
๐๑-๔๔, ๔๔ก) และอื่นๆ
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1