แจกฟรี>>แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  4 ธันวาคม 2017
เยี่ยมชม :  3,364    ถูกใจ :  0
แจกฟรี>>แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Cr. https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/375

1. วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง
ก. สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์
ข. หนังสือและวารสาร
ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง
ง. สารคดีและบันเทิงคดี

2. หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า
ก. หนังสือตำราวิชาการ
ข. หนังสืออ้างอิง
ค. หนังสืออ่านประกอบ
ง. หนังสือสารคดี

3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ อยากทราบว่าหนังสือ “วิธีใช้ห้องสมุด จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ”
ก. Preface
ข. Introduction
ค. Bibliographic
ง. Appendix

4. ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า
ก. Appendix
ข. Content
ค. Index
ง. Preface

5. หนังสือชื่อ “การปกครองของไทย” ควรอยู่ในหมวดใด
ก. หมวด 000
ข. หมวด 300
ค. หมวด 600
ง. หมวด 900

6. หนังสื่อชื่อ Flowers Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด
ก. หมวด P
ข. หมวด Q
ค. หมวด R
ง. หมวด S

7. ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า 5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8
ก. HF
ข. HF 5415.3
ค. 5415
ง. ไม่มีข้อใดถูก

8. หนังสือ 4 เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c
1. 2265 2. 4921 3. 590 4. 428
การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ
ก. 1 2 3 4
ข. 2 3 4 1
ค. 3 1 2 4
ง. 4 2 1 3

9. ละอองดาว โดยพนมเทียน ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ
ก. บัตรโยง “ดูเพิ่มเติมที่”
ข. บัตรโยง “ดูที่”
ค. บัตรผู้แต่ง พนมเทียน
ง. ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ

10. สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น Primary source materials
ก. Dictionary of Social Sciences
ข. Bangkok Post
ค. Who’s Who in Thailand
ง. Encyclopedia Britannic

11. บัตรรายการ 4 ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้
1. ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า
2. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6
3. ป.พ.พ. ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน
4. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์
ก. 1 2 3 4
ข. 4 2 3 1
ค. 1 3 4 2
ง. 4 3 1 2

12. เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก
ก. พจนานุกรม
ข. สารานุกรม
ค. สมพัศสร
ง. อักขรานุกรม

13. ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า
ก. Volume Guide
ข. Guide Word
ค. Running Word
ง. Guide Letter

14. หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท
ก. นำเที่ยว
ข. นามานุกรม
ค. แผนที่
ง. อักขรานุกรมศาสตร์

15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า
ก. หนังสือคู่มือ
ข. บรรณานุกรม
ค. สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ง. ดรรชนีวารสาร

16. ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา
ก. บทความทั่วไป
ข. บทความเฉพาะวิชา
ค. บทความในทุสาขาวิชา
ง. ถูกหมดทุกข้อ

17. ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ ก. คือ
ก. Education Index
ข. Reader’s Guide to Periodical Literature
ค. ราชกิจจานุเบกษา
ง. สถิติการศึกษา

18. ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ
ก. ใบหุ้มปก
ข. หน้าปกใน
ค. สันปก
ง. ในรองปก

19. หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ คือข้อใด
ก. ดัชนี
ข. บรรณานุกรม
ค. ภาคผนวก
ง. อภิธานศัพท์

20. ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน ค้นดูได้จาก
ก. สารบัญ
ข. ดัชนี
ค. สารบัญค้นเรื่อง
ง. คำนำ
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1