แจกสรุปแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  18 มกราคม 2018
เยี่ยมชม :  954    ถูกใจ :  0
แจกสรุปแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

1.พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก.30 วัน
ข.120 วัน
ค. 90 วัน
ง. 180 วัน
ตอบ ข.120 วัน

2.พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก.20 กันยายน พ.ศ. 2545
ข.21 กันยายน พ.ศ. 2545
ค.22 กันยายน พ.ศ. 2545
ง. 23 กันยายน พ.ศ. 2545
ตอบ ข. 21 กันยายน พ.ศ. 2545

3.“การพัฒนาฝีมือแรงงาน” หมายความว่าอย่างไร
ก.การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ข.การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
ค.กระบวนการที่ทำให้ผู้รับการฝึกและประชากรวัยทำงานมีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงาน
ง.การที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นนายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ
ตอบ ค.กระบวนการที่ทำให้ผู้รับการฝึกและประชากรวัยทำงานมีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงาน

4.“มาตรฐานฝีมือแรงงาน” หมายความว่าอย่างไร
ก.ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ
ข.ข้อกำหนดต่างๆที่ใช้วัดความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ
ค.การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ง.การฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
ตอบ ค.การทดสอบฝีมือ ความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5.พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 7 หมวด 56 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ข. 8 หมวด 56 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ค. 9 หมวด 56 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ง. 9 หมวด 65 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ตอบ ค.9 หมวด 56 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

หมวด ๑ การดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
หมวด ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงาน
หมวด ๓ กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมวด ๔ สิทธิและประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึก
หมวด ๕ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
หมวด ๖ นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๗ การเพิกถอนการเป็นผู้ดำเนินการฝึก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๘ การอุทธรณ์
หมวด ๙ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

6.ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ คือใคร
ก.พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ข.นายชวน หลีกภัย
ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ง. นายสมัคร สุทรเวช
ตอบ ก. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

7.เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คืออะไร
ก.บทบัญญัติที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. ๒๕๓๗ ยังไม่เอื้ออำนวยเพียงพอต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาวะปัจจุบัน
ข.เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย
ค.ให้นายจ้างหรือสถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้นและให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

8.ใครคือผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕
ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ตอบ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

9.ให้ผู้ซึ่งจัดให้มีการฝึกเตรียมเข้าทำงานตามสาขาอาชีพที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา ๗ จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเสนอต่อใคร
ก.นายทะเบียน
ข.คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ค.ผู้ดำเนินการฝึก
ง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ตอบ ก.นายทะเบียน

10.ข้อใดคือข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวกับการฝึกที่ผู้ดำเนินการฝึกจะต้องจัดให้มี
ก.ระยะเวลาการฝึก ค. เบี้ยเลี้ยงระหว่างรับการฝึก
ข.วันฝึก เวลาฝึก และเวลาพัก ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา ๑๐ ผู้ดำเนินการฝึกจะต้องจัดให้มีข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการฝึกเป็นภาษาไทยและอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาการฝึก
(๒) วันฝึก เวลาฝึก และเวลาพัก
(๓) วันหยุด
(๔) การลาและหลักเกณฑ์การลา
(๕) เบี้ยเลี้ยงระหว่างรับการฝึก
(๖) เงื่อนไขการเลิกสัญญาการฝึก
(๗) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าทดแทนในกรณีผู้รับการฝึกประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเกิดจากการฝึก
(๘) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1