แจกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  19 มีนาคม 2019
เยี่ยมชม :  269    ถูกใจ :  0
แจกแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Cr :
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/581

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มตั่งแต่ ปีพ.ศ.ใดถึงปี พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ.2545 - พ.ศ.2549

2. การเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 โดยเพิ่มวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอีกหนึ่งวิธีคือวิธีใด
ตอบ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่จะจัดซื้อจัดจ้างตั่งแต่วันที่เท่าใด
ตอบ 1 มกราคม2548

4. ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้กี่วิธี วิธีใดบ้าง
ตอบ 2 วิธี คือ
1. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงให้ใช้วิธี (e-Shopping )
2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงหรือการประมูลแข่งขันราคาให้ใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)


5. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยมีผลบังคับใช้ตั่งแต่เมื่อใด
ตอบ วันที่ 1 ก.พ. 2549

6. การดำเนินการด้วยวิธี e-Auction ในระบบ e-GP ระยะเริ่มแรกนั้นเป็นอย่างไร
ตอบ กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศประกวดราคาให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวาง

7. ประกาศประกวดราคาในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ใด
ตอบ เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

8. มติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Shopping ถูกยกเลิกไปด้วยนั้น เป็นมติเมื่อวันที่เท่าใด
ตอบ วันที่ 29 พฤศจิกายน2548

9. ระบบ e-GP หมายถึง อะไร
ตอบ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ในระบบ e-GPฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบใด
ตอบ Online Real time ในระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

11. วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คืออะไร
ตอบ วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คือ
1. เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึงมีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้
2. เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online
3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

12. ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คืออะไร
ตอบ ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คือ
1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน
3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้างช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น
4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 3
5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา
6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

13. www.gprocurement.go.th คือเว็บไซต์อะไร
ตอบ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้สนใจทั่วไป

14. ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ได้แก่ข้อมูลอะไร
ตอบ ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ได้แก่
1. ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้มาขอรับซื้อเอกสารประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเพื่อให้ผู้ค้าหรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้
2. ข้อมูลเนื้อหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเช่นระเบียบมติคณะรัฐมนตรีพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลเนื้อหาด้านราคากลางงานก่อสร้างได้แก่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยมและงานก่อสร้างชลประทาน
4. ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานโดยสามารถค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานผู้ถูกเพิกถอนและการทิ้งงานได้
5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

15. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง อะไร
ตอบ หัวหน้าส่วนราชการ
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1