<<แจกFREE>>แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  8 มิถุนายน 2018
เยี่ยมชม :  1,713    ถูกใจ :  0
<<แจกFREE>>แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานศาลปกครอง

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/462

แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองฯ พ.ศ.2542

1. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 ประกาศใช้วันที่เท่าไร
ก. 10 ตุลาคม 2542
ข. 11 ตุลาคม 2542
ค. 12 ตุลาคม 2542
ง. 13 ตุลาคม 2542
ตอบ ก.

2. พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง พ.ศ.2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
ก. 5 หมวด 102 มาตรา
ข. 5 หมวด 103 มาตรา
ค. 6 หมวด 102 มาตรา
ง. 6 หมวด 103 มาตรา
ตอบ ข.

3. ก.ศป. หมายความว่าอย่างไร
ก. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทศาลปกครอง
ข. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง
ค. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ง. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ตอบ ค.

4. ศาลปกครองแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
ตอบ ก.

5. ข้อใด ไม่ใช่ ชั้นของศาลปกครอง
ก. ศาลปกครองสูงสุด
ข. ศาลปกครองชั้นต้น
ค. ศาลปกครองกลาง
ง. ศาลปกครองจังหวัด
ตอบ ง.

6. ในศาลปกครองสูงสุด ให้มีตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกี่ตำแหน่ง
ก. 3
ข. 4
ค. 5
ง. 6
ตอบ ข.

7. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ก. อธิบดีศาลปกครองสูงสุด
ข. รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ค. ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ง. ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตอบ ก.

8. ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุดต้องมีอายุเท่าใด
ก. 35 ปี
ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. 45 ปี
ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ตอบ ง.

9. ผู้ทรงคุณวุฒิในตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทุกข้อยกเว้นข้อใด
ก. นิติศาสตร์
ข. รัฐศาสตร์
ค. เศรษฐศาสตร์
ง. มนุษยศาสตร์
ตอบ ง.

10. ข้อใด ไม่ใช่ ตำแหน่งในตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ก. อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ข. รองประธานศาลปกครองชั้นต้น
ค. ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ง. ตุลาการศาลปกครองชันต้น
ตอบ ข.

11. ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นต้องมีอายุตามข้อใด
ก. 30 ปี
ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. 40 ปี
ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ตอบ ง.

12. ข้อใด ไม่ใช่ เหตุผลที่ตุลาการศาลปกครองต้องพ้นจากตำแหน่ง
ก. ลาออก
ข. สิ้นปีงบประมาณอายุครบหกสิบปีพอดี
ค. เป็นบุคคลล้มละลาย
ง. ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา 22
ตอบ ข.

13. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) อาจมีมติไล่ตุลาการศาลปกครองออกได้ ยกเว้นข้อใด
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
ข. กระทำผิดวินัยร้ายแรงตามตุลาการศาลปกครองกำหนด
ค. ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ง. คณะกรรมการตุลาการมีมติให้ออกสองในสาม
ตอบ ง.

14. ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในคำฟ้อง
ก. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี
ข. ชื่อและชื่อที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
ค. คำขอของผู้ฟ้องคดี
ง. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี
ตอบ ข.

15. คำฟ้องที่ส่งฟ้องทางไปรษณีย์ให้ถือวันใดเป็นวันที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง
ก. วันที่ไปรษณีย์รับส่ง
ข. วันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
ค. วันที่เจ้าหน้าที่ศาลรับคำฟ้อง
ง. วันที่คำฟ้องส่งถึงศาล
ตอบ ข.

16. การดำเนินคดีปกครองต้องมีตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างน้อยกี่คน จึงจะเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาได้
ก. 3 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน
ค. 5 คน
ง. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ตอบ ง.

17. เมื่อมีการละเมิดอำนาจศาลทุกข้อคือบทลงโทษยกเว้นข้อใด
ก. ตักเตือน
ข. ไล่ออกจากบริกเวณศาล
ค. เสียค่าปรับ
ง. ลงโทษไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ค.
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1