แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  29 พฤศจิกายน 2018
เยี่ยมชม :  1,375    ถูกใจ :  0
[[FREE DOWNLOAD]]แนวข้อสอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/559

1.หน่วยงานใดเป็นผู้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการของส่วนราชการ
ก. กระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. กระทรวงพาณิชย์
ง. กรมการค้า
ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง

2.มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับใหม่ประกอบไปด้วยข้อปฏิบัติหลักๆกี่ส่วน
ก. 1 ส่วน
ข. 2 ส่วน
ค. 3 ส่วน
ง. 4 ส่วน
ตอบ ข. 2 ส่วน

3.ข้อใดคือมาตรฐานหลักในการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน
ก. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ง. ถูกทั้ง ข และ ค

4.มาตรฐานด้านคุณสมบัติใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก
ก. รหัสชุด 1000
ข. รหัสชุด 1210
ค. รหัสชุด 2000
ง. รหัสชุด 2400
ตอบ ก.รหัสชุด 1000

5.มาตรฐานการปฏิบัติงานใช้รหัสชุดใดเป็นมาตรฐานแรก
ก. รหัสชุด 1000
ข. รหัสชุด 1210
ค. รหัสชุด 2000
ง. รหัสชุด 2400
ตอบ ค.รหัสชุด 2000

6.การนำมาตรฐานไปปฏิบัติใช้รหัสชุดใดต่อไปนี้
ก. รหัสชุด 1000
ข. รหัสชุด 1210
ค. รหัสชุด 2000
ง. รหัสชุด nnnn.xn
ตอบ ง. รหัสชุด nnnn.xn

7.มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ค.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ

8.มาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในคือมาตรฐานใด
ก. มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ค. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ข.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

9.ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้หลักประกัน
ก. C1
ข. 1210.A1
ค. 1210.B1
ง. 1210.D1
ตอบ ข. 1210.A1

10.ข้อใดคือเลขรหัสมาตรฐานสำหรับงานด้านการให้คำปรึกษา
ก. C1
ข. 1210.A1
ค. 1210.B1
ง. 1210.D1
ตอบ ก.1210.C1

11.เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่ระบุวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก. 1000
ข. 1100
ค. 1200
ง. 1300
ตอบ ก.1000

12.เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
ก. 1000
ข. 1100
ค. 1200
ง. 1300
ตอบ ค.1200

13.เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ก. 1000
ข. 1100
ค. 1200
ง. 1300
ตอบ ข. 1100

14.เลขมาตรฐานชุดใดของมาตรฐานด้านคุณสมบัติที่กล่าวถึงการประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ก. 1000
ข. 1100
ค. 1200
ง. 1300
ตอบ ง. 1300

15.เลขมาตรฐานชุด 2200 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ค. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ตอบ ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน

16.เลขมาตรฐานชุด 2000 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ค. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ตอบ ก.การวางแผนการปฏิบัติงาน

17.เลขมาตรฐานชุด 2400 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ค. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ตอบ ค.การรายงานผลการปฏิบัติงาน

18.เลขมาตรฐานชุด 2600 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ข. การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ค. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ตอบ ง. การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

19.เลขมาตรฐานชุด 2100 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
ข. การปฏิบัติงาน
ค. การติดตามผล
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก.ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

20.เลขมาตรฐานชุด 2500 ของมาตรฐานการปฏิบัติงานกล่าวถึงเรื่องใด
ก. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
ข. การปฏิบัติงาน
ค. การติดตามผล
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค.การติดตามผล
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1