โหลดฟรีแนวข้อสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  11 ตุลาคม 2018
เยี่ยมชม :  623    ถูกใจ :  0
โหลดฟรีแนวข้อสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น อปท.

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕


Cr :

https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/540

1.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ค. ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ง. ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ตอบ ข. ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

2.ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

3.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 8 หมวด 60 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ข. 8 หมวด 70 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ค. 9 หมวด 60 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ง. 9 หมวด 70 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ตอบ ง. 9 หมวด 70 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

4.บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนด ถูกกล่าวไว้ในมาตราใด
ก. มาตรา 5
ข. มาตรา 9
ค. มาตรา 6
ง. มาตรา 10
ตอบ ก. มาตรา 5
มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้

5.บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขจะต้องยื่นคำขอลงทะเบียนต่อใคร
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ค. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ง. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานสาขา
ตอบ ง. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสำนักงานสาขา
มาตรา ๖ บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา ๕ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานกำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจำ

6.บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
ก. กรณีที่มีเหตุสมควร
ข. กรณีอุบัติเหตุ
ค. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๗ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

7.ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเข้ารับบริการครั้งแรกที่ใด
ก.หน่วยบริการประจำของตน
ข.หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง
ค.หน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ
ง.ที่ใดก็ได้
ตอบ ง. ที่ใดก็ได้
มาตรา ๘ ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา ๕ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา ๖ อาจเข้ารับบริการครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามมาตรา ๖ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

8.ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลใด ต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ ที่กำหนดขึ้นสำหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ก. ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ข. พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
มาตรา ๙ ขอบเขตของสิทธิรับบริการสาธารณสุขของบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ ที่กำหนดขึ้นสำหรับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้ใช้สิทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
(๒) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
(๔) บิดามารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓)

9.จากข้อ 8 ใครมีหน้าที่จัดการให้บุคคลดังกล่าวสามารถได้รับบริการสาธารณสุขตามที่ได้ตกลงกันกับรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ แล้วแต่กรณี
ก. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ ข. คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10.ใครเป็นประธานใน“คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ค. เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๑๓ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
(๓) ผู้แทนเทศบาลหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคน องค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งคน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหนึ่งคน โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทคัดเลือกกันเอง
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่มิใช่เป็นการแสวงหาผลกำไรและดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ องค์กรละหนึ่งคน โดยการคัดเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มให้เหลือกลุ่มละหนึ่งคน และให้ผู้แทนดังกล่าวคัดเลือกกันเองให้เหลือจำนวนห้าคน
(ก) งานด้านเด็กหรือเยาวชน
(ข) งานด้านสตรี
(ค) งานด้านผู้สูงอายุ
(ง) งานด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
(จ) งานด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่น
(ฉ) งานด้านผู้ใช้แรงงาน
(ช) งานด้านชุมชนแออัด
(ซ) งานด้านเกษตรกร
(ฌ) งานด้านชนกลุ่มน้อย
(๕) ผู้แทน ผู้ประกอบอาชีพด้านสาธารณสุขจำนวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ด้านละหนึ่งคน
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านประกันสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การเงินการคลัง กฎหมายและสังคมศาสตร์ ด้านละหนึ่งคน

11.“คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ ค. 4 ปี
มาตรา ๑๕ กรรมการตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1