โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

แชร์หน้านี้

get
สมาชิก
  7 มีนาคม 2019
เยี่ยมชม :  274    ถูกใจ :  0
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมทรัพย์สินทางปัญญา

[​IMG]
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
-ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและการพัสดุ
-พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
-ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
-พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1