ไอเดียเจ๋ง! ภรรยาตั้งกฏปรับเงินสามีหากออกไปกินเหล้ากับเพื่อน

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  24 มิถุนายน 2016
เยี่ยมชม :  1,691    ถูกใจ :  8
1.1.jpg
แชร์กันกระหน่ำในโซเชียลจนเจ้าตัวยังตกใจ หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ค Ratha Sriwong โพสต์ภาพใบทะเบียนสมรสและข้อความระบายเกี่ยวกับการออกไปปาร์ตี้ของสามีตนเอง พร้อมทั้งตักเตือนเพื่อนพ้องของสามีขอให้ลดการดื่มเหล้าสังสรรค์ลงบ้าง เพราะอาจเป็นต้นตอของอุบัติเหตุและสุขภาพเสื่อมโทรม ด้วยความเป็นห่วง จึงได้มีการตั้งกฏกติกาปรับเงินไว้อย่างเคร่งครัด


2.jpg 3.jpg

ป ร ะ ก า ศ ! ! ไ ว้ ต ร ง นี้ เ ล ย น ะ ค ะ
ตั้งแต่ 22 มิย 59 เป็นต้นไป
ใครจะโทรมาชวนตาพุ้ยไปสังสรรค์อะไรก็ตามแต่
โดยที่โบว์รู้สึกว่า
ไ ม่ โ อ เ ค

โบว์ มีข้อตกลง ดังนี้
-ค่ า ช ว น ค น ล ะ 2,000 บ.
-ค่ า โ ท ร ต า ม ค น ล ะ 2,000บ.
-ค่ า เ สี ย เ ว ล า ถึ ง บ้ า น เ กิ น เ ที่ ย ง คื น น า ที ละ 100บ.

ใคร อ่าน โพสต์ นี้ แล้ว อาจ จะ ขำ
ใคร อ่าน โพสต์ นี้ แล้ว อาจ จะ ว่า ไร้ สา ระ
ใคร อ่าน โพสต์ นี้ แล้ว จะ เอา ไป พูด อะ ไร ลับ หลัง ยัง ไง ก็ ตาม ใจ เพราะ โบว์ ไม่ ได้ ยิน

>>ทุก คน ก็ รู้ ดี ว่า ปกติ โบว์ ไม่ เคย ว่า หรือ บ่น หรือ ห้าม เรื่องสังสรรค์ กินเหล้า ปาร์ตี้ ตีกอล์ฟ
>>อาจ ใช่ ค่ะ เพราะ เมื่อ ก่อน ลูก ยัง ไม่ มี
>>สุข ภาพ ยัง ดี อา ยุ ยัง น้อย
>>แต่ ปี นี้ ตา พุ้ย เข้า เลข สี่ แล้ว ค่ะ
>>ปาร์ ตี้ กลับ มา ดึก พัก ผ่อน น้อย มัน ย่อม มี ผล มาก กับ วัน ถัด ไป
>>ขี่ มอ ไซ , ขับ รถ ก็ อัน ตราย มั๊ย คะ สำ หรับ คน เมา
**ถาม ว่า ทำ ไม ไม่ ห้าม ตา พุ้ย เอง หล่ะ
**ตอบ ค่ะ เพราะ ตา พุ้ย ใจ ง่าย ไง คะ ทุก คน ที่ ชวน ก็ รู้ อยู่ แล้ว ว่า ถ้า ชวน ตา พุ้ย ต้อง ไป
**ขัด ใจ โบว์ แต่ ตา พุ้ย ก็ ไป นั่ง ยิ้ม กับ พวก พี่

☆ถ้า ใคร จะ พูด ว่า มา โพสต์ ทำ ไม เอา เวลา ไป ดู ลูก เถ๊อะะะ
((อ้ า ว!! เ ชี่ ย ย ย ย ที ต อ น ทำ แม่ง ช่วย กัน ทำ พอ ให้ เลี้ยง ลูก ทำ ไม ต้อง ผลัก ภาระ มา ให้ ผู้ หญิง ฝ่าย เดียว))
☆โบว์ ก็ จะ พูด ว่า ไป กิน เหล้า ทำ ไม เอา เวลา ไป ดู ลูก เถ๊อะะะ
☆ถ้า ใคร จะ พูด ว่า 2,000 มัน เยอะ ไป มั๊ย ว่ะ?
☆สำ หรับ คน ชวน อาจ จะ มอง ว่า เชี่ยย!! ตา พุ้ย มี ค่า ขนาด นั้น เลย เหรอ ว่ะ? ? ?
☆โบว์ บอก ได้ เลย ว่า มี ค่า มาก กว่า นั้น เยอะ
☆เพราะ ตา พุ้ย ยัง มี โบว์ มี เบลล์ มี นักบิน ที่ เค้า ยัง มี ภา ระ ที่ ต้อง ดู แล ไป ตลอด ชี วิต ค่ะ
☆แต่ ถ้า วัน นึง เกิด สิ่ง ที่ ไม่ คาด คิด ขึ้น กับ ตา พุ้ย สา เหตุ เพราะ ออก ไป สัง สรรค์
☆โบว์ เบลล์ นักบิน จะ ทำ อย่าง ไร คะ? ?

>>เกิด เหตุ เพราะ เรื่อง นี้ ครอบ ครัว ลำ บาก ค่ะ
>>ก ร ณี •ต า ย• ไ ม่ ได้ อะ ไร จาก หลวง จาก ประ กัน เลย สัก บาท
>>ก ร ณี •พิ การ• ก็ ไม่ พ้น โบว์ อีก มา คอย ดู แล เช็ด ขี้ เช็ด เยี่ยว ให้ คนพิการ
(หรือว่าพวกพี่จะมาเข้าเวรดูแลคนละวันก็ได้ค่ะ)

■อ่ า น แ ล้ ว คิ ด ต า ม ด้ ว ย น ะ ค ะ
■เ พ ร า ะ นี่ คื อ เ ห ตุ ผ ล จ ริ ง ๆ ถึ ง ไ ด้ โ พ ส ต์
■คำ ว่า -เ พื่ อ น- ไม่ ว่า จะ วง การ ไหน สาย ไหน ก็ ตาม
■ถึง แม้ ไม่ ได้ เจอ กัน ไม่ ได้ สัง สรรค์ ปาร์ ตี้ กัน มัน ก็ ยัง มี ความ เป็น -เพื่อน- ค่ะ โ ต ม า ด้ ว ย กั น แ ก่ ไ ป ด้ ว ย กั น ยั น เ ก ษี ย ณ ไ ป ด้ ว ย กั น ก็ ยั ง มี ค ว า ม เ ป็ น -เพื่อน- ค่ ะ
■เ ก ษี ย ณ แ ล้ ว ห ม ด ภ า ระ เรื่อง ลูก แล้ว ห ม ด ภ า ระ เ รื่ อ ง ต่ า ง ๆ แ ล้ ว
■นั่ น แ ห ล ะ ค่ ะ ไ ป เ ถ อ ะ ! !
■อ ย า ก จ ะ สั ง ส ร ร ค์ บ่ อ ย ตี ก อ ล์ ฟ ทุ ก วั น ก็ ไ ป เ ถ อ ะ ค่ ะ
■เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น คื อ พ ว ก พี่ ๆ ว่ า ง กั น แ ล้ ว อ ย า ก จ ะ น อ น ตื่ น ส า ย ใ ห้ ร่ า ง ก า ย คื น ส ภ า พ ก็ ไม่ มี ผ ล ต่ อ ห น้ า ที่ ก า ร ง า น แ ล้ ว ไ ม่ มี ใ ค ร ค อ ย เ พ่ ง เ ล็ ง แ ล้ ว

♡เ ข้ า ใ จ ต ร ง กั น เ น อ ะ
♡ถ้ า ยั ง ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ส า ย ต ร ง ห า โ บ ว์ ไ ด้ เ ล ย ค่ ะ 0817075257
จ ะ ไ ด้ ไ ม่ ต้ อ ง บ อ ก ผ่ า น
จ ะ ไ ด้ ไม่ ต้ อ ง ไ ป พู ด ลั บ ห ลั ง ใ ห้ เ สี ย เ ว ล า เ น อ ะ

》》แ ล้ ว โ บ ว์ รี โ พ ส ต์ นี้ ทุ ก สั ป ด า ห์
》》ค อ ย เ ตื อ น ค ว า ม จ ำ ใ ห้ ค่ ะ
》》เ ผื่ อ พ ว ก พี่ ๆ จ ะ ลื ม

4.jpg

งานนี้ชาวเน็ตส่วนใหญ่คอมเม้นต์ไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ โดยเฉพาะคุณภรรยาที่สามีมีพฤติกรรมแบบนี้เช่นเดียวกัน เรียกว่าเขียนได้เข้าถึงหัวอกของภรรยาหลาย ๆ คนเลยทีเดียว ...แบบนี้คนที่เป็นสามีคงต้องหันมามองความเป็นห่วงเป็นใยของภรรยาบ้างแล้วล่ะทีมข่าวหรรษา ดอท คอม รายงาน
 
อ่านทั้งหมด

ไฟล์ที่แนบมา:

 • 1.jpg
  1.jpg
  ขนาดไฟล์:
  156.5 KB
  เยี่ยมชม:
  215

แชร์

#1