10 Checklist หุ้นที่คุณลงทุน อยู่ในเกณฑ์ Margin of safety หรือไม่?

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  11 กุมภาพันธ์ 2021
เยี่ยมชม :  1,997    ถูกใจ :  0
39.jpeg

ประเมินเรื่องความเสี่ยง

1. อัตราส่วนผลกำไรต่อราคา (EPS) เป็น 2เท่าของผลตอบแทนหุ้นกู้ระดับ AAA

2. ค่า P/E ไม่เกิน 40% ของค่าเฉลี่ยสูงสุดของหุ้นใน 5ปีที่ผ่านมา

3. ให้ผลตอบแทนเงินปันผลเป็น 2 ใน 3 ของดอกเบี้ยหุ้นกู้ระดับ AAA

4. มีราคาหุ้นเพียง 2 ใน 3 ของมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนต่อหุ้น

5. มีราคาหุ้นเพียง 2 ใน 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ หมุนเวียนสมุทร

ความแข็งแกร่งทางการเงิน

6. จำนวนหนี้สินทั้งหมดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน

7. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน > 2เท่า

8. หนี้สินรวมต่ำกว่ามูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ

ความสม่ำเสมอของผลกำไร

9. ผลกำไรเพิ่มขึ้น 2 เท่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

10. ผลกำไรลดลงไม่เกิน 5% และไม่เกิน 2 ครั้ง ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

ถ้าตรงตามเกณฑ์จาก 7 ใน 10 ข้อนี้ถือว่าผ่าน


ที่มา : ห้องเรียนนักลงทุน www.set.or.th/education
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 11 กุมภาพันธ์ 2021

แชร์

#1

แชร์

#2