5 วิธีทำบุญง่าย ๆ ด้วยตนเอง

แชร์หน้านี้

ผู้ดูแล
  14 กันยายน 2020
เยี่ยมชม :  3,367    ถูกใจ :  6
meditation-1384758_1920.jpg

1. การให้ทาน
แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น จะซื้อไปบริจาคก็ได้หรือนำสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วไปบริจาคก็ได้ เพราะอาจจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ซึ่งการให้ทานจะช่วยขัดเกลาการติดยึดในวัตถุด้วย

2. รักษาศีล เริ่มง่าย ๆ จากศีล 5 ที่ถือว่าเป็นศีลพื้นฐานที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายที่จะควบคุมกาย วาจา ใจให้อยู่ในความเหมาะสมและดีงาม

3. เจริญภาวนา จะช่วยพัฒนาจิตใจและสติปัญญา ดับกิเลส ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง เห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และจะนำไปสู่ชีวิตที่สงบสุข

4. ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง เริ่มใกล้ ๆ ที่สุดคือบ้านญาติหรือเพื่อนบ้าน หากต้องการความช่วยเหลือ ก็สละแรงกายจะได้บุญ

5. ฟังเทศน์ ฟังธรรม นอมน้อบหลักธรรมคำสอน เพื่อให้ได้คิดมีสตี สมาธิและปัญญา และยังนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1