[FREE] ถาม – ตอบ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  15 กรกฎาคม 2019
เยี่ยมชม :  229    ถูกใจ :  0
[FREE] ถาม – ตอบ กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ

Cr :
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/593

1.สิทธิของสาธรณชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ อะไรบ้าง
ตอบ ประการแรก กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการต้องเปิดเผยให้สาธารณชน ได้รับรู้ตรวจดูค้นคว้าหรือคัดสำเนาได้ ทำให้สาธารณชนและเอกชนมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจบริหารของรัฐการควบคุมหรือการตรวจสอบการดำเนินการของรัฐได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากการควบคุม หรือ ตรวจสอบตามวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ประการที่สอง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำการเก็บรักษาและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทต่างๆ โดยมีองค์กรในรูปของคณะกรรมการมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ประการที่สาม กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารบุคคลซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดทำ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย

2.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง คือ การปฏิบัติราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักอย่างน้อยกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ 7 ประการ ได้แก่
1.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2.การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในการปฏิบัติราชการ
3.การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นการกำหนดวิธีการทำงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจได้
4.การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพื่อลดระยะเวลาการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
5.การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการเป็นการให้ส่วนราชการตรวจสอบหน่วยงานของตนเพื่อปรับปรุงภารกิจให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติราชการด้วยวิธีการต่างๆ
6.การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ให้ภาครัฐได้ตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้
7.การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อวัดผลการปฏิบัติราชการ

3.การจำหน่ายพัสดุมีกี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ 4 วิธี ได้แก่
1) ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลอดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลอดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้อนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้การขายให้ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานกุศลตามมาตรา 47(7)แห่งประมวลรัษฎากรให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
2) แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณะกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
4) แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งในการจำหน่ายพัสดุในบางกรณีการจำหน่ายพัสดุ จะต้องจัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

4.การจัดหาพัสดุตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้กำหนดประเภทของการจัดหาพัสดุไว้กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 6 ประเภทคือ การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม การแลกเปลี่ยน และการเช่า

5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้กำหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างไว้กี่วิธี อะไรบ้าง
ตอบ 6 วิธี ได้แก่
1.วิธีตกลงราคา 2. วิธีสอบราคา 3. วิธีประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ 5. วิธีกรณีพิเศษ 6. วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6.การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่
ตอบ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

7.การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่
ตอบ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

8.การซื้อหรือการจ้างนั้นครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท เป็นการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีใด
ตอบ วิธีประกวดราคา

9.วิธีประกวดราคาการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ 2 แบบ ดังนี้
1.การประกวดราคาโดยทั่วไป
การประกวดราคาโดยทั่วไป มีหลักการว่าต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทั่วไปแก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติทางการเงิน และมีขีดความสามารถในการยื่นคำเสนอประกวดราคาได้และในการดำเนินการคัดเลือกต้องเสมอภาคและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ามาทั้งในแง่ของความสามารถคุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งกับรัฐทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของรัฐซึ่งการดำเนินการประกวดราคาทั่วไปนี้ จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 44 ข้อ 45 และข้อ 46 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

2.การประกวดราคาเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทำได้ในกรณีที่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะผู้ที่มีสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการควบคุมพัสดุด้วย ในการดำเนินการคัดเลือกให้ส่วนราชการของเรื่องจัดทำรายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

10.การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่
ตอบ การซื้อครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท และกระทำได้เฉพาะภายใต้เงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใด ตามข้อ 23 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้แก่
1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือ หน่วยงานของต่างประเทศ
2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะต้องเสียหายแก่ราชการ
3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
4) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือเร่งด่วนหรือ เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ และจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
5) เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อ โดยตรงจากต่างประเทศหรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นจะต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่ รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ
7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
8) เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท และกระทำได้เฉาพะภายใต้เงื่อนไขกรณีหนึ่งกรณีใดตามข้อ 24 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ได้แก่

1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ
2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องตรวจสอบให้ทราบ ความชำรุดเสียหายก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้าหรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
3) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
4) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
5) เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น หรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและจำเป็นต้องจ้างเพิ่ม (repeat Order)
6) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดีขั้นตอนการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เมื่อบุคคลซึ่งมีอำนาจ อนุมัติการซื้อหรือการจ้างให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อตามที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอในกรณีที่เป็นการซื้อ ก็ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้น
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1