[[FREE]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  20 กุมภาพันธ์ 2019
เยี่ยมชม :  290    ถูกใจ :  0
[[FREE]]แนวข้อสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/576

1. สำนักงบประมาณได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2548 เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ง. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป
ตอบ ค. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ คือใคร
ก. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ข. นายฤทธิรงค์ กิจวรรณ
ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
ง. นายณรงค์ศักดิ์ กำมเลศ
ตอบ ค. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

3. สำนักเบิกส่วนกลาง หมายถึงข้อใด
ก. สำนักงานคลังจังหวัด
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. สำนักงบประมาณ
ง. กรมบัญชีภายใน
ตอบ ข. กรมบัญชีกลาง
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
“การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ทั้งนี้ อาจดำเนินการโดยใช้การอนุมัติเงินประจำงวดหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
“เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า
ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดก่อประชาชนและประเทศ
“เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
“แผนงบประมาณ” หมายความว่า แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“ผลผลิต” หมายความว่า ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“โครงการ” หมายความว่า โครงการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือที่กำหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ
“งบรายจ่าย” หมายความว่า กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
“เงินทดรองราชการ” หมายความว่า เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ
“แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ
“สำนักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า กรมบัญชีกลาง
“สำนักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ และสำนักงานคลังอำเภอด้วย
“การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
“การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงรายการและ/หรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ ผลผลิตหรือโครงการเดียวกัน
“การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
“รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
“ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า ระบบการจัดทำและรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมตามข้อใด
ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”
ข. จาก “แผนงาน”เป็นการขออนุมัติตาม “งบประมาณ”
ค. จาก “แผนงาน”เป็นการขออนุมัติตาม “ผลงาน”
ง. จาก “แผนงาน”เป็นการขออนุมัติตาม “รายจ่าย”
ตอบ ก. จาก “แผนงาน” เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ”
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2549
ได้มีการปรับเปลี่ยนการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเดิมซึ่งขออนุมัติตาม “แผนงาน”
เป็นการขออนุมัติตาม “แผนงบประมาณ” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

5. เว็บไซต์ของสำนักงบประมาณคือข้อใด
ก. http://www.aa.go.th
ข. http://www.bb.go.th
ค. http://www.cc.go.th
ง. http://www.dd.go.th
ตอบ ข. http://www.bb.go.th

6. สำนักงบประมาณจะแจกจ่ายคู่มือและจัดประชุมชี้แจงวิธีการบันทึกข้อมูลทางระบบใด
ก. ระบบ AIS
ข. ระบบ BIS
ค. ระบบ CIS
ง. ระบบ DIS
ตอบ ข. ระบบ BIS

7. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด
ก. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
ค. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๑. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.กฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๗
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1