[FREE]แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  5 สิงหาคม 2019
เยี่ยมชม :  4,995    ถูกใจ :  0
[FREE]แนวข้อสอบ ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช

Cr :
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/641

ชนิด ประเภท และชั้นพันธุ์ ของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

1.เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ
ตอบ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้น

2.เมล็ดพันธุ์มีกี่ชั้น อะไรบ้าง
ตอบ 4 ชั้น ได้แก่
-เมล็ดพันธุ์คัด (breeder seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตขึ้นโดยนักปรับปรุงพันธุ์ซึ่งต้องทำการคัดเลือกเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามที่นักปรับปรุงพันธุ์กำหนดคิดค้นขึ้นมา ภายใต้การควบคุม / ตรวจพันธุ์อย่างถี่ถ้วน เมล็ดพันธุ์คัดจะนำไปปลูกเป็นพันธุ์หลักในปีต่อไป

-เมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์คัดภายใต้คำแนะนำและวิธีการของนักปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันวิชาการฯ เพื่อรักษาความบริสุทธิ์และลักษณะประจำพันธุ์ของพืชนั้น ๆ เมล็ดพันธุ์หลักที่ได้นำไปปลูกเป็นพันธุ์ขยายต่อไป

-เมล็ดพันธุ์ขยาย (registered seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์หลัก โดยเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำแปลงขยายพันธุ์ ภายใต้การควบคุมดูแลและให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเจ้าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร

-เมล็ดพันธุ์จำหน่าย (certified seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ขยาย โดยเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ ด้วยการปฎิบัติตามวิธีการที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ของศูนย์ขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไป

3.เมล็ดพันธุ์จำแนกตามลักษณะพันธุกรรมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท ได้แก่
-เมล็ดพันธุ์ผสมปล่อย (Open pollinated seed) คือ พันธุ์ที่มีลักษณะพันธุกรรม เหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน อาจเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่นิยมปลูกทั่วไป หรือได้รับการคัดเลือกพันธุ์ โดยเลือก ต้นที่ดี จากนั้นนำเมล็ดพันธุ์มาขยายพันธุ์โดยเปิด โอกาสให้มีการผสมเกสร อย่างอิสระ หรือผสม ข้ามแบบสุ่ม มีการควบคุมการถ่ายละอองเกสร ไม่ให้มีการผสมข้ามพันธุ์อื่น จากนั้นเก็บเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายต่อไป

-เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (Hybrid seed) คือ พันธุ์ที่เป็นลูกชั่วแรก ซึ่งได้จากการผสมข้าม ระหว่างพันธุ์ที่มีพื้นฐาน ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน เช่น ผลผลิตสูง ต้านทานโรค และแมลง คุณภาพผลผลิตสูง

4.เมล็ดพันธุ์ลูกผสม มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 4 ประเภท ได้แก่
-ลูกผสมเดี่ยว (Single cross)
-ลูกผสมสามทาง (Three way cross)
-ลูกผสมคู่ หรือ ลูกผสมสี่ทาง (Double cross)
-ลูกผสมประยุกต์ (Modified cross)

การควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์

5.คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ จำแนกได้เป็นกี่ลักษณะ
ตอบ 2 ลักษณะคือ ความมีชีวิต (viability) และความแข็งแรง

6.ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ (seed vigor) หมายถึง
ตอบ คุณลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เมล็ดพันธุ์งอกได้
อย่างรวดเร็ว สม่ำเสมอ ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตั้งตัวได้เร็ว และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในหลายสภาพการเพาะปลูก

7.ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ จำแนกได้เป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
ตอบ 2 ลักษณะได้แก่ ความแข็งแรงทางพันธุกรรมและ ความแข็งแรงทางสรีรวิทยา โดยความแข็งแรงทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของเมล็ดพันธุ์อันเนื่องมาจากพันธุกรรมเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกหลาน เช่น ความดีเด่นของลูกผสม ส่วนความแข็งแรงทางสรีรวิทยาเป็นลักษณะของเมล็ดพันธุ์อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลต่อเมล็ดพันธุ์ นับตั้งแต่เริ่มงอก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว

8.การวัดความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ คือ
ตอบ การวัดลักษณะของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก่อนเมล็ดพันธุ์ตาย ลักษณะการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ อาจทดสอบได้โดยการทดสอบความแข็งแรง ที่สัมพันธ์กับการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เช่น การประเมินการเจริญเติบโตของต้นกล้า การทดสอบในสภาวะเครียดและการทดสอบทางชีวเคมี เป็นต้น
วิธีการทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ต้องเป็นวิธีการทดสอบที่แสดงความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ได้
อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีการทดสอบที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
1) ให้ผลการทดสอบเหมือนกันเมื่อทำซ้ำ
2) ให้ผลการทดสอบที่สัมพันธ์กับการตั้งตัวของต้นกล้า
3) ให้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว
4) เป็นวิธีการที่ง่าย และ
5) ราคาถูก
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1