((FREE))แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพพ.ศ. 254

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  11 ธันวาคม 2018
เยี่ยมชม :  315    ถูกใจ :  0
((FREE))แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพพ.ศ. 2548

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/561

1.ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศใช้วันใด
ก. ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ข. ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ค. ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ง. ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
ตอบ ข. ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

2.“เครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” หมายถึง
ก. กลุ่มบุคคลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง
ข. กลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้ง
ค. กลุ่มองค์กรที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดตั้งขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3.“อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ” ย่อได้ว่าอะไร
ก. อส.
ข. อสภ.
ค. อคส.
ง. อสคภ.
ตอบ ข. อสภ.

4.ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพ.ศ. ๒๕๔๘ มีกี่หมวด
ก. 2 หมวด
ข. 5 หมวด
ค. 6 หมวด
ง. 9 หมวด
ตอบ ค. 6 หมวด

5.ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของเครือข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ก.เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมหรือกระทรวงยุติธรรมด้วยความสมัครใจ
ข.มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการการระงับข้อพิพาทในชุมชนเท่านั้น
ค.สมาชิกเครือข่ายจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กรมจัดขึ้น
ง.เป็นคุณสมบัติของเครือข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพทุกข้อ
ตอบ ข. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการการระงับข้อพิพาทในชุมชนเท่านั้น
ข้อ ๕ เครือข่ายที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการระงับข้อพิพาทในชุมชน
(๒) เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับกรมหรือกระทรวงยุติธรรมด้วยความสมัครใจ
(๓) สมาชิกเครือข่ายจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่กรมจัดขึ้น หรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นจัดอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

6.บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต้องมีอายุกี่ปี
ก. 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ข. 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ค. 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ง. 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ตอบ ก. 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

7.บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพต้องมีภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำในตำบลนั้นแล้วไม่น้อยกว่ากี่เดือน
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 5 เดือน
ง. 6 เดือน
ตอบ ง. 6 เดือน

8.บุคคลใดอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครกิตติมศักดิ์
ก. สมปองมีความเสียสละในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
ข. สมหญิงเป็นผู้มีคุณงามความดี
ค. สมใจมีผลงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ ๗ บุคคลที่มีคุณงามความดี และมีความเสียสละในการให้ความช่วยเหลือ หรือมีผลงานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชุมชน อันเป็นประโยชน์ทั่วไป อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ มีสิทธิประดับเครื่องหมายอาสาสมัคร หรือสิ่งแสดงเกียรติคุณและได้รับสิทธิหรือประโยชน์อื่นตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๔

9.ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของเครือข่ายและอาสาสมัคร
ก. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีเหตุความไม่เป็นธรรมในชุมชน
ข. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชน และชุมชนตระหนักในด้านสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ค. เป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัว
ง. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการทำงานด้านสิทธิเสรีภาพ
ตอบ ค. เป็นผู้ลงนามในบัตรประจำตัว

10.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับระเบียบวินัยและจริยธรรมของเครือข่ายและอาสาสมัคร
ก. ดำเนินงานโดยเคารพต่อกฎหมายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ข. ยึดมั่นในคุณธรรมและเมตตาธรรมในการดำเนินงานและรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
ค. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน อดทน เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต หรือตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ง. เรียกร้องหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
ตอบ ง.เรียกร้องหรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1