#NEWสรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน ปี2560

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  9 สิงหาคม 2017
เยี่ยมชม :  6,604    ถูกใจ :  0
[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบกรมชลประทาน ตำแหน้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมเฉลย
[[ LOAD ]]คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน สรุปเนื้อหาชัดเจน
[[ NEW ]]หนังสือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน ห้ามพลาด

[[++]]สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย
[[++]]ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ฉบับใช้สอบปี2560
[[++]]ฉบับพร้อมสอบ ติวเนื้อหา อัดแน่นคุณภาพ
[[++]]แนวข้อสอบจากสนามจริง พร้อมเฉลย
[[++]]จากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/17
------------------------------------------------------------------------
#NEWสรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน ปี2560
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
3 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
5 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2560
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 พระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558
8 ความรู้เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
10 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
11 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
13 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
14 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3-P010 - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

[​IMG]

------------------------------------------------------------------------
#www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
#จำหน่ายแนวข้อสอบเข้ารับราชการ
#สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ
#สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล
#สอบครูผู้ช่วย
#ทุกหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------
#NEWสรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน ปี2560 มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ+MP3 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน

------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสั่งซื้อ
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร : 095-6473888
Line : papertestthai
IG : paper_testthai
[​IMG]

แจกแนวข้อสอบ กรมชลประทาน

1. กรมทดน้ำ เปลี่ยนชื่อเป็นกรมชลประทาน เมื่อปีใด
ก. ปี 2476
ข. ปี 2459
ค. ปี 2445
ง. ปี 2485
ตอบ ก. ปี 2476

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมชลประทาน
ก. สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
ข. สถาบันพัฒนาการชลประทาน
ค. สำนักพยากรณ์อากาศ
ง. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตอบ ค. สำนักพยากรณ์อากาศ

3. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนปัจจุบันคือใคร (ปี 2555)
ก. นายศุภชัย บานพับทอง
ข. นายธีระ วงศ์สมุทร
ค. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
ง. นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
ตอบ ข. นายธีระ วงศ์สมุทร
นายธีระ วงศ์สมุทร ตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายศุภชัย บานพับทอง ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5. อธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน คือใคร (ปี 2555)
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน
ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายต่อศักดิ์ วานิชขจร
ง. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ตอบ ง. นายชลิต ดำรงศักดิ์

6. กองรักษาน้ำทดน้ำ ปัจจุบันคือหน่วยงานใด
ก. กรมทรัพยากรน้ำ
ข. การประปาภูมิภาค
ค. กรมน้ำบาดาล
ง. กรมชลประทาน
ตอบ ง. กรมชลประทาน

7. กรมชลประทานมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority
ข. Department of Thailand
ค. Royal Irrigation Department
ง. Authority Meteorological
ตอบ ค. Royal Irrigation Department

8. ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจของกรมชลประทาน
ก. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
ข. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
ง. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
ตอบ ค. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
พันธกิจของกรมชลประทาน คือ
1.พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
2.บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
3. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
4. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก.พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
ข. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ค. เสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการ
ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
ตอบ ง. น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

10. เว็บไซต์ของกรมชลประทาน มีชื่อว่าอะไร
ก. www.tmd.ac.th
ข. www.rid.com
ค. www.tmd.go.th
ง. www.rid.go.th
ตอบ ง. www.rid.go.th


#NEWสรุปแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมชลประทาน ปี2560
[[ขอให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการสอบนะครับ]]
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 16 กันยายน 2017

แชร์

#1