<NEW>แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  24 พฤษภาคม 2020
เยี่ยมชม :  156    ถูกใจ :  0
[​IMG]
รายละเอียดเนื้อหา
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
- สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- วิชาภาษาอังกฤษเบื้องตัน
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตัน
- ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานราชพิธี รัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์
– สรุปความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย
และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
------------------------------------------------
รูปแบบจำหน่าย
ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที

หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =650 บาท

หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =670 บาท

ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย flash express
ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/
โทร :0973065060
ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1