<NEW>แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  24 พฤษภาคม 2020
เยี่ยมชม :  176    ถูกใจ :  0
[​IMG]
รายละเอียดเนื้อหา
–- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
- สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
- จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 - แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
- วิชาภาษาอังกฤษเบื้องตัน
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องตัน
- ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบริหารการเงินการคลัง
ภาคฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government Fiscal Management information System)
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
------------------------------------------------
รูปแบบจำหน่าย
ไฟล์ PDF 395 บาท ส่งทาง E-mail ภายใน 30 นาที

หนังสือ แบบโอนเงินก่อนส่ง =685 บาท

หนังสือ แบบเก็บเงินปลายทาง =705 บาท

ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย flash express
ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
https://www.xn--22ca6e4a4brb9a3p.com/
โทร :0973065060
ID line : @dtp6225c (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1