^^NEW^^แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง 2564

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  12 พฤษภาคม 2021
เยี่ยมชม :  236    ถูกใจ :  0
แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง 2564
รายละอียดสินค้า

– ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง
อำนาจหน้าที่และภาระกิจของกรมการปกรอง และ กระทรวงมหาดไทย
– ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
– แนวข้อสอบ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
– สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
– แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
– สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
พ.ศ.2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
– สรุปสาระสำคัญระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีขั้นต้น
– แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีขั้นต้น
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
– แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553+
– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
– ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่
ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
– แนวข้อสอบ ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
ในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ
การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
-------------------------------------------
รูปแบบจำหน่าย

แบบไฟล์ PDF 395 บาท | รับได้เลย (ส่งทางแชท Line,Face,Email)
แบบหนังสือ 685 บาท | ฟรีค่าจัดส่ง
แบบหนังสือ (ชำระเงินปลายทาง) 705 บาท

ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย flash express
ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน


___________________________________

สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
http://mysheetstore.lnwshop.com
http://good-book-thailand.com/
โทร :0973065060
ID line : @543lyjxc (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : sheetstore.21@gmail.com
e-mail : nisara.namuangrak31@gmail.com
โหลดคิวอาโค้ดได้เลยค่ะ
[​IMG]
 
อ่านทั้งหมด

ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์

#1