PDFเตรียมสอบ((แนวข้อสอบ))นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลยุติธรรม

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  7 กันยายน 2017
เยี่ยมชม :  1,017    ถูกใจ :  0
(( HOT 60 ))คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานศาลยุติธรรม
(( FILE PDF ))หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลยุติธรรม
(( NEW UPDATE))แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์


#ปรับปรุงใหม่ ไม่ล้าหลัง ตรงประเด็น
#รวบรวมจากที่ออกบ่อยๆที่สุด ถูกต้อง พร้อมเฉลย
#อัพเดทใหม่ล่าสุดปี2560 สรุปเนื้อหา เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลา
#รวบรวมโดยทีมงานวิชาการ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/product/1048


[​IMG]
------------------------------------------------------------------------
PDFเตรียมสอบ((แนวข้อสอบ))นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลยุติธรรม
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา
6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
7 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
9 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
10 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์ ชุด 3
14 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
MP3-P017 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดหนังสือ
รูปเล่ม : ปกอ่อน

จำนวน : 200 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : A4

สำนักพิมพ์ : Sheetbook

วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ : กันยายน 2017

------------------------------------------------------------------------
PDFเตรียมสอบ((แนวข้อสอบ))นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลยุติธรรม มี 2 แบบ
1.สั่งซื้อแบบไฟล์(PDF) ราคาเพียง 399 บาท
-สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย หรือ
-สมารถเปิดอ่านในโทรศัพท์ ipad,iphone, smartphone ได้ตลอดเวลา

2.สั่งซื้อแบบหนังสือ ราคาเพียง 699 บาท
-จัดส่งฟรีEMS
-พร้อมMP3บรรยายเรื่องต่างๆ (สามารถเปิดฟังเพื่อเพิ่มความเข้าใจได้)


------------------------------------------------------------------------
"ศูนย์รวมหนังสือเตรียมสอบงานราชการ เราได้รวบรวมจากทีมงานมืออาชีพ ส่งตรงจากสนามสอบจริง
ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มีเฉลย อธิบาย เนื้อหาสรุปชัดเจน เหมาะสำหรับผู่ที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวมาก
ไว้ใจเรา ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ"


------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร : 095-6473888
Line : papertestthai
IG : paper_testthai
------------------------------------------------------------------------
สั่งซื้อและชำระเงินได้ที่
[​IMG]
PDFเตรียมสอบ((แนวข้อสอบ))นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศาลยุติธรรม
สนับสนุนโดย www.แนวข้อสอบราชการไทย.com


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด
ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ข. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก
ค. อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา
ง. ไม่มีข้อถูก
คำตอบ ก. “ประธานศาลอุทธรณ์” หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

2. ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร
ก. สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3
ข. สมชาย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ค. สมเดช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก
คำตอบ ง. “ข้าราชการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ

3. ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร
ก. อนันต์ อธิบดีผู้พิพากษา
ข. อรุณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ค. อดิศร ผู้ช่วยผู้พิพากษา
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. “ข้าราชการตุลากร” หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการ

4. ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ก. กนิษฐา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
ข. กรกนก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3
ค. กษมา ลูกจ้างชั่วคราว
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ค. “ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. ก.ศ.
ข. ก.บ.ศ.
ค. ค.บ.ศ.
ง. ค.บ.ศ.
คำตอบ ข. “ก.บ.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

6. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร
ก. ก.ศ.
ข. ก.บ.ศ.
ค. ค.ข.ศ.
ง. ก.ข.ศ.
คำตอบ ก. “ก.ศ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม
ก. เป็นหน่วยงานอิสระ
ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ค. เป็นรัฐวิสาหกิจ
ง. การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.
คำตอบ ค. ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.
ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

8. สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร
ก. งานธุรการของศาลยุติธรรม
ข. งานส่งเสริมงานตุลาการ
ค. งานวิชาการของศาลยุติธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม
งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ
ก. งานธุรการ
ข. งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา
ค. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ
ง. ถูกทุกข้อ
คำตอบ ง. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ
รับผิดชอบงานธุรการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ
ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

10. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม
ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม
ง. จ่าศาล
คำตอบ ข. ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา
มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน
สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ

11. บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก
ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม
ง. จ่าศาล
คำตอบ ข. ในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะ
มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

12. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ก. ประธานศาลฎีกา
ข. อธิบดีศาลอุทธรณ์
ค. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก
คำตอบ ก. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศ” มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม

13. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
ข. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน
ค. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน
ง. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน
คำตอบ ก. ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า “ก.บ.ศ.” ประกอบด้วย
(1) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(2) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่
ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 4 คน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
จำนวน 4 คน
(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรกที่ดำรง
ตำแหน่งในศาลชั้นต้น และซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 4 คน
(3) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ
ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
(2) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน
ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน

14. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
ก. 35 ปี
ข. 40 ปี
ค. 45 ปี
ง. 50 ปี
คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น
(7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

15. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 4 ปี
ง. 5 ปี
คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน
สองวาระติดต่อกันไม่ได้
 
อ่านทั้งหมด

แชร์

#1