#PDF#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แชร์หน้านี้

สมาชิก
  4 สิงหาคม 2017
เยี่ยมชม :  7,546    ถูกใจ :  0
[[ UPDATE ]]แนวข้อสอบกระทรวงคมนาคม ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ใหม่ล่าสุด
[[ NEW ]]หนังสือสอบกระทรวงคมนาคม นักทรัพยากรบุคคล เนื้อหาตรง
[[ LOAD ]]คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมเฉลย

[[++]]สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย
[[++]]ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ฉบับใช้สอบปี2560
[[++]]ฉบับพร้อมสอบ ติวเนื้อหา อัดแน่นคุณภาพ
[[++]]แนวข้อสอบจากสนามจริง พร้อมเฉลย
[[++]]จากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/article/305
------------------------------------------------------------------------
#PDF#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
2 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
5 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
6 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
8 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
9 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
10 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3- วิชาภาษาอังกฤษ
[​IMG]
------------------------------------------------------------------------
#www.แนวข้อสอบราชการไทย.com
#จำหน่ายแนวข้อสอบเข้ารับราชการ
#สอบราชการ รัฐวิสาหกิจ
#สอบท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล
#สอบครูผู้ช่วย
#ทุกหน่วยงาน

------------------------------------------------------------------------
#PDF#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
***สั่งซื้อแบบหนังสือ+MP3 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน

------------------------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสั่งซื้อ
นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร : 095-6473888
Line : papertestthai
IG : paper_testthai
[​IMG]

#PDF#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
[[ขอให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการสอบนะครับ]]


แจกแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงคมนาคม

1. ข้อใดเป็นทรัพยากรการบริหาร
ก. คน และการจัดการ
ข. เงิน
ค. วัสดุอุปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. ทรัพยากรใดถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
ก. วัสดุอุปกรณ์
ข. เงิน
ค. การจัดการ
ง. คน
ตอบ ง. คน

3. POSDCORB หมายถึงข้อใด
ก. ชื่อของปราชญ์ทางด้านการบริหาร
ข. กระบวนการที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ
ค. วิธีการจัดการตามแนวทางของโจเซฟคิงส์เบอรี่
ง. คำย่อของการจัดองค์การและการประสานงาน

4. นอกจากคำว่า Personnel Administration ซึ่งหมายถึงการบริหารบุคคลแล้ว ยังมีการใช้ คำอื่นๆ ในความหมายเดียวกันอีก คือ
ก. Labor Relations
ข. Industrial Relations
ค. Manpower Management
ง. ถูกทุกกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

5. เป้าหมายสำคัญของการบริหารงานบุคคลคืออะไร
ก. แสวงหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถสำหรับองค์การ
ข. เสาะหาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้แก่องค์การทั่วไป
ค. สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน
ง. ข้อ ก. กับข้อ ข. ถูก
ตอบ ค. สรรหาและธำรงรักษา และพัฒนาบุคคลผู้มีความสามารถ มีความรู้เป็นคนดีให้แก่หน่วยงาน

6. ผู้ใดกล่าวว่า “การบริหารงานบุคคลเมื่อพิจารณาในทุกแง่ทุกมุมแล้วก็พบว่าคนเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการบริหาร”
ก. โจเซฟ คิงส์เบอรี่
ข. ลอเร็นซ์ แอปปลี
ค. ฟิลิซ์ ไนไกร
ง. สุกิจ จุลละนันทน์
ตอบ ค. ฟิลิซ์ ไนไกร

7. คำย่อข้อใดต่อไปนี้ถูกที่สุด
ก. POSDCORB
ข. PODSCORB
ค. POSODORB
ง. POSCORB
ตอบ ข. PODSCORB

8. การจัดการองค์การ หมายถึงข้อใด
ก. การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้
ข. การจัดแบ่งสถานที่ราชการหรือเอกชนให้อยู่ในหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบไม่สับสน
ค. การกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่การแบ่งส่วนคนและการจัดสายงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ง. การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หน่วยงานธุรกิจหรือเอกชนให้มีความรัดกุม และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบ ก. การกำหนดสถานที่ อุปกรณ์ และตัวอาคารให้มีระเบียบพร้อมที่จะดำเนินงานตามเป้าหมายได้

9. การบริหารงานบุคคลเกิดขึ้นในประเทศใดเป็นประเทศแรก
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. จีน
ค. อาหรับ
ง. อียิปต์
ตอบ ข. จีน

10. หลักฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนต่อจากสมัยโบราณนั้นค้นพบในช่วงเวลาใด
ก. ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม
ข. ช่วงมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ค. ช่วงมีการนำเครื่องจักรมาใช้
ง. ช่วงมีการปฏิวัติเกษตรกรรม
ตอบ ก. ช่วงหลังปฏิวัติอุตสาหกรรม

11. การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้ใด
ก. ลูกจ้างกับลูกจ้าง
ข. ลูกจ้างกับช่างฝึกหัด
ค. ช่างฝีมือกับช่างฝีมือ
ง. ลูกจ้างกับนายจ้าง
ตอบ ง. ลูกจ้างกับนายจ้าง

12. ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นไปทางใด
ก. ทางบวกคือสนิทสนมกันมากขึ้น
ข. ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ
ค. ไม่ดีนัก คือผู้ประกอบการรวยขึ้นส่วนผู้ใช้ฝีมือจนลง
ง. ทำให้คนซึ่งเคยมีความรู้สึกกับเจ้าของงานฉันท์พี่น้องต้องออกไปทำงานในสถานที่ของโรงงาน
อุตสาหกรรมห่างไกลออกไปเกิดความว้าเหว่
ตอบ ข. ทางลบคือห่างเหินกันและเป็นที่มาของการก่อตั้งสหภาพ

13. ข้อใดคือลักษณะของการบริหารงานบุคคลที่เน้นอำนาจนิยม
ก. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในระดับสูง
ข. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ
ค. ผู้บริหารไม่คำนึงถึงการลงทุนด้านเครื่องจักรแต่ลงทุนด้านคน
ง. ผู้บริหารเชื่อว่าอำนาจย่อมมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี
ตอบ ข. ผู้บริหารคำนึงถึงความสำคัญของมนุษย์ในระดับต่ำ

14. ประเทศญี่ปุ่น ใช้การบริหารงานบุคคลแบบใด
ก. แบบอำนาจนิยม
ข. แบบบิดาปกครองบุตร
ค. แบบเน้นความเป็นวิชาชีพ
ง. แบบเน้นระบบราชการ
ตอบ ข. แบบบิดาปกครองบุตร

15. การบริหารงานบุคคลในระบบราชการฝ่ายพลเรือนมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนเมื่อใด
ก. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2500
ข. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2475
ค. สมัยรัชกาลที่ 6
ง. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.
ตอบ ง. เมื่อประกาศใช้ พรบ. ข้าราชการพลเรือนจัดตั้ง ก.ร.พ.

16. ข้อใดเป็นปัจจัยภายในองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล
ก. การจูงใจในรูปของทรัพย์
ข. เทคนิควิทยาการและเทคโนโลยี
ค. ลักษณะของการจัดการ และสายการบังคับบัญชา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

17. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอกองค์การที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล
ก. กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล
ข. สภาพของตลาด
ค. แรงกดดันจากสหภาพแรงงาน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

18. เป้าประสงค์ของการบริหารคืออะไร
ก. การประสานความพยายามของคน
ข. การประสานความหมายของงาน
ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ง. การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ตอบ ค. การประสานความพยายามของคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

19. ภารกิจหลักของการบริหารงานบุคคลคืออะไร
ก. กำหนดความต้องการด้านบุคลากรของหน่วยงาน
ข. การตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
ค. การธำรงรักษา พัฒนาและบริการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

20. การบริหารงานบุคคลซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบริหาร ถูกจัดอยู่ในกระบวนการบริหารตามความนิยม ในลำดับใด
ก. อันดับแรก
ข. อันดับสอง
ค. อันดับสุดท้าย
ง. อันดับสาม
ตอบ ง. อันดับสาม
 
อ่านทั้งหมด
แก้ไขล่าสุด: 19 สิงหาคม 2017

แชร์

#1